40. plenarna sjednica

Ustavni sud je 06.07. 2007. godine održao svoju 40. plenarnu sjednicu. Razmatrano je više zahtjeva o ocjeni ustavnosti te apelacija o navodnim povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda. Između ostalog, u predmetu broj AP-2281/05, Ustavni sud je usvojio apelaciju Tihomira Gligorića, a odbio apelaciju Stamenke Kozomare. Apelacije su podnijete protiv presude Suda BiH kojom su apelanti oglašeni krivim za krivično djelo – neizvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je utvrdio da, u vrijeme kada je Tihomir Gligorić izvršio radnje za koje je osuđen, Krivični zakon BIH još uvijek nije bio na snazi i te radnje nisu predstavljale krivično djelo. Stoga je u odnosu na njega došlo do povrede člana 7. stav 1. Evropske konvencije zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona. U odnosu na Stamenku Kozomara, zaključeno je da nema povrede člana 7. stav 1. Evropske konvencije s obzirom da su inkriminisane radnje koje je poduzela izvršene kada je već bio na snazi Krivični zakon BiH. Takođe, Ustavni sud je zaključio da nije povrijeđeno apelanticino pravo na pravično suđenje jer nije bilo proizvoljnosti Suda BiH u utvrđivanju činjenica i primjeni materijalnog prava., kao ni pravo na djelotvoran pravni lijek i pravo na žalbu u krivičnim stvarima iz člana 2. Protokola broj 7 uz Evropsku konvenciju. Naime, u konkrektnom slučaju radilo se o izuzetku iz stava 2. člana 2. Protkola broj 7 uz Evropsku konvenciju prema kojem je apelantici, s obzirom na stvarnu nadležnost, i u prvom stepenu sudio najviši sud - Sud BiH, kao i po žalbi na prvostepenu presudu. Ustavni sud je odbacio kao očigledno neosnovanu apelaciju Tuzlanske banke podnijetu protiv presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je zaključio da nisu povrijeđena apelantova ustavna prava samo zato što je pravno shvatanje Vrhovnog suda drugačije od apelantovog, a primjena prava Vrhovnog suda se, po ocjeni Ustavnog suda, ne doima proizvoljnom. Ustavni sud je odložio razmatranje apelacije Josipa Merdže i zahtjev za presipitivanje odluke u predmetu Hazima Vikala za sljedeću plenarnu sjednicu. Takođe, u predmetu broj AP-2313/05, Ustavni sud je utvrdio povredu prava na pravično suđenje i usvojio apelaciju Mugdina Hercega. Ustavni sud je zaključio da postoji kršenje prava na pravično suđenje kada se ocjena dokaza i primjena prava redovnih sudova doima proizvoljnom. Ustavni sud je usvojio Pravilnik o sistemu interne kontrole i nekoliko drugih akata administrativno-finansijske prirode.
Подијели