139. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас одржао редовну, 139. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд издваја:

АП 2621/20 – у којој је Уставни суд закључио да је апеланту повријеђено право на правично суђење (у односу на одлуку о казни) када су редовни судови приликом одлучивања о апелантовој казни затвора произвољно примијенили одредбе материјалног права (члан 50 став (1) Кривичног закона Републике Српске). Редовни судови су пропустили да у изречену казну затвора апеланту урачунају вријеме које је он провео у здравственим установама ради утврђивања његове процесне способности да учествује у даљњем току предметног кривичног поступка.

АП 3766/20 – у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права на приватни живот када у околностима конкретног случаја малољетној оштећеној није пружена одговарајућа заштита у погледу њеног физичког и психичког интегритета јер су у примјени кривичноправних механизама у вези с прикупљањем доказа направљени пропусти и мањкавости у мјери која представља повреду позитивне обавезе надлежних тијела, конкретно Кантоналног тужилаштва Сарајево. Уставни суд је у овом изузетном случају наложио Влади Кантона Сарајево да оштећеној у року од три мјесеца од дана достављања ове одлуке исплати износ од 10.000,00 КМ на име накнаде нематеријалне штете због утврђене повреде уставног права.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.