138. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је 28. септембра 2023. године одржао 138. пленарну сједницу на којој је разматрао захтјеве за оцјену уставности и апелације.

Од одлука које је донио на пленарној сједници Уставни суд издваја:

У-2/21 – Одлучујући о захтјеву Шефика Џаферовића, у вријеме подношења захтјева члана Предсједништва Босне и Херцеговине, за оцјену уставности Закона о техничким прописима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 98/13), Уставни суд је утврдио да наведени закон није у сагласности са чланом III/3б) Устава Босне и Херцеговине.

У-3/21 – Одлучујући о захтјеву седам делегата Вијећа народа Републике Српске за оцјену уставности одредби Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 67/20 и 16/23), Уставни суд је утврдио да члан 7, члан 8 тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9), члан 9 став (3), члан 19, члан 22, члан 30 став (1) тач. 6), 7), 8), 9), 10), 13) и 14), члан 33 став (1) тач. 5), 6), 7) и 8) и став (2) истог члана, члан 37, члан 48 став (1) тачка 3) и став (2) истог члана те члан 50 цитираног закона нису у складу са чл. I/2, III/2б) и III/3б) Устава Босне и Херцеговине. Даље је утврђено да су одредбе члана 8 тач. 10), 11) и 12) и став (2) истог члана цитираног закона у складу са чл. I/2, III/2б) и III/3б) Устава Босне и Херцеговине.

У-12/23 – Одлучујући о захтјеву Општинског суда у Сарајеву за оцјену уставности члана 20 Закона о платама и накнадама у органима власти Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ бр. 45/10, 111/12, 20/17, 22/19 и 94/20), Уставни суд је утврдио да члан 20 цитираног закона, у дијелу IV у алинеји којом је прописано „стручни судски савјетници у Врховном суду Федерације“, није у складу са чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине, чланом 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и чланом 26 Међународног пакта о грађанским и политичким правима. Одбачен је захтјев Општинског суда у Сарајеву за оцјену уставности Уредбе о накнадама које немају карактер плате („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ бр. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 и 99/22) због ненадлежности Уставног суда за одлучивање.

АП-582/21 (Ахмо Хрњић) – У овом предмету Уставни суд је закључио да, имајући у виду специфичне околности конкретног случаја, постоји повреда права на имовину када је оспореном пресудом на апеланта стављен претјеран терет будући да сноси посљедице примјене закона за који је утврђено да није у сагласности с Уставом Федерације БиХ.

АП-2212/21 („Планински бисер“ д.о.о. Ракитно) – У овом предмету Уставни суд је закључио да је повријеђено апелантово право на имовину јер редовни судови нису примијенили правно обавезујући став Уставног суда, те су и у поновном поступку пропустили да спријече злоупотребу права на апелантову штету.

Све одлуке усвојене на пленарној сједници биће достављене подносиоцима захтјева/апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.