138. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 28. rujna 2023. godine održao 138. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao zahtjeve za ocjenu ustavnosti i apelacije.

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U-2/21 – Odlučujući o zahtjevu Šefika Džaferovića, u vrijeme podnošenja zahtjeva člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Zakona o tehničkim propisima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 98/13), Ustavni sud je utvrdio da navedeni zakon nije u suglasnosti sa člankom III/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine.

U-3/21 – Odlučujući o zahtjevu sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 67/20 i 16/23), Ustavni sud je utvrdio da članak 7., članak 8. toč. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) i 9), članak 9. stavak (3), članak 19., članak 22., članak 30. stavak (1) toč. 6), 7), 8), 9), 10), 13) i 14), članak 33. stavak (1) toč. 5), 6), 7) i 8) i stavak (2) istog članka, članak 37., članak 48. stavak (1) točka 3) i stavak (2) istog članka te članak 50. citiranog zakona nisu u skladu sa čl. I/2., III/2.(b) i III/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine. Dalje je utvrđeno da su odredbe članka 8. toč. 10), 11) i 12) i stavak (2) istog članka citiranog Zakona u skladu sa čl. I/2., III/2.(b) i III/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine.

U-12/23 – Odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu za ocjenu ustavnosti članka 20. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 45/10, 111/12, 20/17, 22/19 i 94/20), Ustavni sud je utvrdio da članak 20. citiranog Zakona, u dijelu IV. u alineji kojom je propisano „stručni sudski savjetnici u Vrhovnom sudu Federacije“, nije u skladu sa člankom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, člankom 1. Protokola broj 12 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i člankom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Odbačen je zahtjev Općinskog suda u Sarajevu za ocjenu ustavnosti Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 63/10, 22/11, 66/11, 51/12 i 99/22) zbog nenadležnosti Ustavnog suda za odlučivanje.

AP-582/21 (Ahmo Hrnjić) – U ovom predmetu Ustavni sud je zaključio da, imajući u vidu specifične okolnosti konkretnog slučaja, postoji povreda prava na imovinu kada je osporenom presudom na apelanta stavljen pretjeran teret budući da snosi posljedice primjene zakona za koji je utvrđeno da nije u suglasnosti s Ustavom Federacije BiH.

AP-2212/21 („Planinski biser“ d.o.o. Rakitno) – U ovom predmetu Ustavni sud je zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na imovinu jer redovni sudovi nisu primijenili pravno obvezujući stav Ustavnog suda, te su i u ponovnom postupku propustili spriječiti zlouporabu prava na apelantovu štetu.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnositeljima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.