Ustav Bosne i Hercegovine

Preambula

Na te­me­lju po­šti­va­nja lju­dskog do­sto­ja­nstva, slo­bo­de i je­dna­ko­sti,

Pre­da­ni mi­ru, pra­vdi, to­le­ra­nci­ji i po­mi­re­nju,

Uvje­re­ni da de­mo­kra­tske usta­no­ve vla­sti i pra­vi­čni po­stu­pci na­jbo­lje uspo­sta­vlja­ju mi­ro­lju­bi­ve odno­se u plu­ra­li­sti­čnom dru­štvu,

U že­lji da pro­mi­ču opće bla­go­sta­nje i go­spo­da­rski ra­zvi­tak kroz za­šti­tu pri­va­tne svo­ji­ne i pro­mi­ca­nje trži­šnog go­spo­da­rstva,

Ru­ko­vo­đe­ni ci­lje­vi­ma i na­če­li­ma Po­ve­lje Uje­di­nje­nih na­ro­da,

Opre­di­je­lje­ni za su­ve­re­ni­tet, te­ri­to­ri­ja­lni inte­gri­tet i po­li­ti­čku ne­ovi­sno­st Bo­sne i He­rce­go­vi­ne su­kla­dno me­đu­na­ro­dnom pra­vu,

Odlu­čni da osi­gu­ra­ju pu­no po­šti­va­nje me­đu­na­ro­dnog hu­ma­ni­ta­rnog pra­va,

Na­da­hnu­ti Općom de­kla­ra­ci­jom o lju­dskim pra­vi­ma, Me­đu­na­ro­dnim pa­kto­vi­ma o ci­vi­lnim i po­li­ti­čkim pra­vi­ma, odno­sno o go­spo­da­rskim, so­ci­ja­lnim i ku­ltu­rnim pra­vi­ma, i De­kla­ra­ci­jom o pra­vi­ma oso­ba ko­je pri­pa­da­ju na­ci­ona­lnim ili etni­čkim, vje­rskim i je­zi­čnim ma­nji­na­ma, kao i dru­gim instru­me­nti­ma ljudskih prava,

Po­dsje­ća­ju­ći na Te­me­ljna na­če­la usa­gla­še­na u Ge­ne­vi 8. ru­jna 1995. i u New Yo­rku 26. ru­jna 1995.

Bo­šnja­ci, Hrva­ti i Srbi, kao ko­nsti­tu­ti­vni na­ro­di (za­je­dno s osta­li­ma), i gra­đa­ni Bo­sne i He­rce­go­vi­ne ovim utvrđu­ju Ustav Bo­sne i He­rce­go­vi­ne:

Ispod možete preuzeti cijeli tekst Ustava.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.