Javni oglas za radno mjesto Stručnog suradnika

Na temelju Odluke o popuni radnog mjesta stručni suradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine broj SU-06-397/22 od 4. svibnja 2022. godine i Odluke o popuni radnog mjesta stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove broj SU-06-398/22 od 4. svibnja 2022. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za popunjavanje radnih mjesta

  • Stručni suradnik u Uredu registrara, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme i
  • Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove, 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme (do povratka uposlenog sa neplaćenog odsustva)

Stručni suradnik u Uredu registrara

Opis poslova: stručni suradnik u Uredu registrara izrađuje ili sudjeluje u izradi referata, elaborata, analiza, obavještenja i informacija; sudjeluje u radu na obradi apelacija uz superviziju viših pravnih savjetnika i pravnih savjetnika; obrađuje druge podneske upućene Ustavnom sudu, te obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja/Odjela i registrara i izravno im je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat s aktivnim znanjem engleskog ili francuskog jezika.

Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove

Opis poslova: stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima dostavlja informacije rukovodnim radnicima u Odjelu; po potrebi izrađuje analize i preglede i priprema pravna mišljenja; sudjeluje u pripremi općih i drugih akata i materijala iz djelokruga Ustavnog suda; sudjeluje u obavljanju pravnih poslova Ureda; vodi knjigu evidencije uposlenih i stara se o pravodobnoj prijavi-odjavi uposlenih; vodi brigu o radnim knjižicama i drugoj personalnoj dokumentaciji uposlenih u Ustavnom sudu; ažurira nastale promjene i o tome obavještava nadležne nositelje osiguranja; stara se o ostvarivanju prava iz oblasti mirovinsko-invalidskog osiguranja i drugim pravima uposlenih; izrađuje pojedinačne akte i potvrde u svezi s radnopravnim statusom uposlenih i obavlja potrebnu korespondenciju; vodi i daje statistička izvješća i podatke; vodi evidenciju o prisustvu uposlenih na poslu i druge evidencije; obavlja poslove oko prijema novih uposlenika u radni odnos; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i izravno mu je odgovoran.
Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat s poznavanjem engleskog jezika.

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni natječaj dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na natječaj, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak–petak) od 10 do 12 sati ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih natječajem, a posebno:

Stručni suradnik u Uredu registrara

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
  • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
  • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo,
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,
  • uvjerenje o državljanstvu čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidati koji budu izabrani dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njih nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te liječničko uvjerenje da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Javni natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 18. svibnja 2022. godine.

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili poštom na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni natječaj za radno mjesto

1. Stručni suradnik u Uredu registrara

2. Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove

Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave će se odbaciti.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.