Javni oglas za radno mjesto stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove

Na temelju Odluke o popuni radnog mjesta stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove u Tajništvu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-1068/19 od 27. studenog 2019. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta

Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove u

Tajništvu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,

jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova: stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima dostavlja informacije rukovodnim radnicima u Odjelu; po potrebi izrađuje analize i preglede i priprema pravna mišljenja; sudjeluje u pripremi općih i drugih akata i materijala iz djelokruga Ustavnog suda; sudjeluje u obavljanju pravnih poslova Ureda; vodi knjigu evidencije uposlenih i stara se o pravodobnoj prijavi-odjavi uposlenih; vodi brigu o radnim knjižicama i drugoj personalnoj dokumentaciji uposlenih u Ustavnom sudu; ažurira nastale promjene i o tome obavještava nadležne nositelje osiguranja; stara se o ostvarivanju prava iz oblasti mirovinsko-invalidskog osiguranja i drugim pravima uposlenih; izrađuje pojedinačne akte i potvrde u svezi s radnopravnim statusom uposlenih i obavlja potrebnu korespondenciju; vodi i daje statistička izvješća i podatke; vodi evidenciju o prisustvu uposlenih na poslu i druge evidencije; obavlja poslove oko prijema novih uposlenika u radni odnos; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i izravno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računalu.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat s poznavanjem engleskog jezika.

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete njihovo ispunjenje navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak–petak) od 10 do 12 sati ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu
  • uvjerenje o državljanstvu čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos, dužni su u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos ispuniti traženi uvjet.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te liječničko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto za podnošenje prijava:

Javni oglas otvoren je 8 (osam) dana od dana objave na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 29. studenog 2019. godine.

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili poštom na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni oglas za radno mjesto

Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove u

Tajništvu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave će se odbaciti.

Podijeli
Copyrights @ 2021 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.