Javni oglas za prijem stručnog suradnika za ustavnosudsku praksu

Na temelju Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni suradnik za ustavnosudsku praksu u Odjeljenju za ustavnosudsku praksu u Tajništvu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na određeno vrijeme, raspisivanjem javnog natječaja broj P2-1-373/16 od 1. rujna 2016. godine

 

 

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos stručnog suradnika za ustavnosudsku praksu

 

 

Stručni suradnik za ustavnosudsku praksu

- jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme do (2) dvije godine

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 

Stručni suradnik obrađuje i analizira ustavnosudsku praksu ustavnih sudova i praksu Europskog suda za ljudska prava i na zahtjev priprema relevantnu ustavnosudsku praksu; izrađuje ili sudjeluje u izradi analiza, izvješća i drugih stručnih materijala vezanih za ustavnosudsku praksu; sistematizira podatke za bazu podataka ustavnosudske prakse; obrađuje podatke za informacijski sustav ustavnosudske prakse; priprema periodične informacije o ustavnosudskoj praksi drugih ustavnih sudova i Europskog suda za ljudska prava o člancima i drugim materijalima značajnim za rad Ustavnog suda; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i izravno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru i aktivno znanje engleskog jezika.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat koji poznaje francuski ili njemački jezik.

Pri izboru kandidata uzet će se u obzir osposobljenost za samostalan studijski i stručno- analitički rad.

 Potrebni dokumenti:

 

Kandidati koji se žele prijaviti na javni natječaj dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na natječaj koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) u razdoblju od 10 do 12 sati ili ovdje.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su, uz obrazac za prijavu, dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih natječajem, a posebice:

 

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo. Radno iskustvo računa se od nadnevka stjecanja školske spreme tražene ovim natječajem,
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,
  • uvjerenje o državljanstvu čiji nadnevak izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti izvorni ili ovjerene fotokopije.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni javni natječaj. U slučaju da budu primljeni u radni odnos, dužni su, u roku od šest mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove, ispuniti traženi uvjet.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca.

 

Procedura izbora:

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će pozvani na stručni ispit, koji ima cilj provjeriti sposobnosti kandidata da radi u Ustavnom sudu.

Stručni ispit se sastoji od dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju).

Samo kandidati koji polože pismeni dio stručnog ispita bit će pozvani na intervju.

O nadnevku, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Rok i mjesto podnošenja prijava:

 

Javni natječaj otvoren je 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu „Nezavisne novine“.

 

Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni natječaj za stručnog suradnika za ustavnosudsku praksu

 

Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće biti razmatrane.

 

Objavljeno u dnevnom listu „Nezavisne novine“ 6. rujna 2016. godine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.