Javni oglas - 31.10.2008.

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnog mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
1. tehnički sekretar sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme Opis poslova Vrši administrativne i druge poslove za potrebe sudije Ustavnog suda; prima, kompletira i razvrstava materijale koji se dostavljaju, vodi evidenciju službenih obaveza sudije; osigurava tehničke i druge uvjete za pripremu i održavanje sastanaka za potrebe sudije, vrši najavu stranaka, obavlja poslove kucanja, obavlja i druge poslove koje mu povjeri šef Odjela i direktno mu je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: - SSS općeg ili upravnog smjera, najmanje l godina radnog iskustva, osposobljenost za poslove kucanja, položen stručni upravni ispit i obučenost za rad na računaru. Prednost će imati kandidat sa poznavanjem osnovne konverzacije na engleskom jeziku. Izuzetno, u radni odnos na poslove tehničkog sekretara sudije mogu se primiti i osobe koje ne ispunjavaju uvjet u pogledu smjera SSS utvrđenog Odlukom o organizaciji Sekretarijata Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za konkretno radno mjesto, ako su radno iskustvo stekle radeći na istim ili sličnim poslovima u Domu/Komisiji za ljudska prava. Pripadajuća osnovna neto plaća: 642,55 KM Napomena: Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos dužni su da, u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove, ispune traženi uvjet. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa biće pozvani na usmeni dio stručnog ispita – intervju. Stručni ispit je dio javne konkurencije koju provodi Sud, u cilju provjere stepena znanja i sposobnosti kandidata da obavlja poslove konkretnog radnog mjesta, te sposobnosti kandidata da se prilagodi novoj radnoj sredini. O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Potrebni dokumenti: Kandidati koji se žele prijaviti na oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danima (ponedjeljak-petak) u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili ovdje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su uz prijavu dostaviti dokaze da ispunjavaju uvjete tražene oglasom i to: original ili ovjerenu fotokopiju diplome, dokaz o radnom iskustvu na poslovima preciziranim uvjetima za obavljanje poslova, koje se računa od dana sticanja stučne spreme potrebne za obavljanje navedenih poslova, uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko je položen, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu fotokopiju CIPS-ove lične karte i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca). Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 8 dana od dana objave. Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na javni oglas za radno mjesto tehnički sekretar sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine» Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.