Javni natječaj za radno mjesto stručnog suradnika u Uredu registrara

Na temelju Odluke o popuni radnoga mjesta stručni suradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, raspisivanjem javnog natječaja broj SU-06-1098/18 od 23. listopada 2018. godine,  Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavljuje

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnoga mjesta

 

Stručni suradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine,

3 (tri) izvršitelja na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova: stručni suradnik u Uredu registrara izrađuje ili sudjeluje u izradi referata, elaborata, analiza, obavještenja i informacija; sudjeluje u radu na obradi apelacija uz superviziju viših pravnih savjetnika i pravnih savjetnika; obrađuje druge podneske upućene Ustavnom sudu, te obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja/Odjela i registrara i izravno im je odgovoran.

 

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računalu.

 

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat s aktivnim znanjem engleskog ili francuskog jezika.

 

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS – VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvoga, drugoga ili trećega ciklusa Bolonjskoga sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

  Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

 

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

 

Kandidati koji se žele prijaviti na javni natječaj dužni su dostaviti popunjen formular za prijavu na natječaj koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnoga suda radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 do 12 sati ili OVDJE.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su dostaviti, uz formular za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih natječajem, a posebice:

 

  • diplomu o završenome fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome;
  • uvjerenje o položenome pravosudnom ispitu;
  • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji nadnevak izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti izvornici ili ovjerene fotokopije.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnoga odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te liječničko  uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnoga mjesta na koje se prijavio.

 

Procedura izbora:

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnoga natječaja bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine, čiji je cilj provjera sposobnosti kandidata za rad u Ustavnome sudu na konkretnom radnome mjestu na koje se kandidat prijavio.

 

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pisanoga i usmenoga dijela.

 

Samo kandidati koji polože pisani dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O nadnevku, vremenu i mjestu održavanja  ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Rok i mjesto podnošenja prijava:

 

Javni natječaj otvoren je 8 (osam) dana od dana objave na web-stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine tj. od 29. listopada 2018. godine.

 

Prijavu i tražene dokumente dostaviti izravno u Pisarnicu Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine ili putem pošte na adresu:

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni natječaj za radno mjesto

Stručni suradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

 Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine
Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave će se odbaciti. 

 

 

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.