Javni natječaj za prijem u radni odnos\r\nstručnog suradnika za pravne, personalne i opće poslove

Na temelju Odluke o popuni radnoga mjesta stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove u Tajništvu Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine javnom konkurencijom, raspisivanjem javnoga natječaja, broj P2-544/17 od 14. lipnja 2017. godine

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove

jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova i radnih zadataka:

Opis poslova: stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima dostavlja informacije rukovodnim radnicima u Odjelu; po potrebi izrađuje analize i preglede i priprema pravna mišljenja, sudjeluje u pripremi općih i drugih akata i materijala iz djelokruga Ustavnoga suda; sudjeluje u obavljanju pravnih poslova Ureda; vodi knjigu evidencije uposlenih i stara se o pravodobnoj prijavi-odjavi uposlenih; vodi brigu o radnim knjižicama i drugoj personalnoj dokumentaciji uposlenih u Ustavnome sudu; ažurira nastale promjene i o tomu obavještava nadležne nositelje osiguranja; stara se o ostvarivanju prava iz oblasti mirovinsko-invalidskoga osiguranja i drugim pravima uposlenih; izrađuje pojedinačne akte i potvrde u svezi s radnopravnim statusom uposlenih i obavlja potrebnu korespodenciju; vodi i daje statistička izvješća i podatke; vodi evidenciju o nazočnosti uposlenih na poslu i druge evidencije; obavlja poslove oko prijema novih uposlenika u radni odnos; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i izravno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnoga iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat sa poznavanjem engleskoga jezika.

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS – VII. stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvoga, drugoga ili trećega ciklusa Bolonjskoga sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno na istim ili sličnim poslovima poslije stjecanja školske spreme utvrđene za konkretno radno mjesto.

Potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni natječaj dužni su dostaviti popunjen formular za prijavu na natječaj koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnoga suda radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 do 12 sati ili na web-stranici Ustavnoga suda ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su dostaviti, uz formular za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih natječajem, a posebice:

  • diplomu o završenome fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome;
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnome iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo;
  • uvjerenje o položenome stručnome upravnome ispitu;
  • uvjerenje o državljanstvu čiji nadnevak izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti izvornici ili ovjerene fotokopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnoga odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca, te liječničko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnoga mjesta na koje se prijavio.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnoga natječaja bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine, čiji je cilj provjera sposobnosti kandidata za rad u Ustavnome sudu na konkretnom radnome mjestu na koje se kandidat prijavio.

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pisanoga i usmenoga dijela.

Samo kandidati koji polože pisani dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O nadnevku, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Javni natječaj otvoren je 8 (osam) dana od dana objave na web-stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni natječaj za stručnog suradnika za pravne, personalne i opće poslove

u Tajništvu Ustavnoga suda BiH
Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Objavljeno u dnevnom listu „Nezavisne novine“ 16. lipnja 2017. godine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.