Javni natječaj za popunu radnih mjesta

Na temelju Odluke predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj SU-06-1242-7/22 od 11. travnja 2023. godine objavljuje se:

PONIŠTENJE
javnog natječaja za prijem u radni odnos

Poništava se javni natječaj objavljen 21. prosinca 2022. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ u dijelu koji se odnosi na popunu radnog mjesta Lektor u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme,

i istodobno,

na temelju Odluke o popuni radnog mjesta Lektor u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine broj SU-06-1242/22 od 20. prosinca 2022. godine i Odluke o popuni radnog mjesta Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine broj SU-06-348/23 od 11. travnja 2023. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje novi:

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

  • Lektor u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme i
  • Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove, 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Lektor u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Opis poslova: lektor vrši lektoriranje odluka i svih službenih tekstova za objavu na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini; vrši jezičnu obradu tekstova za publikacije na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Jezičnog odjela i izravno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, filozofski ili filološki fakultet, odsjek za jezike naroda Bosne i Hercegovine, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima lektoriranja pravnih tekstova i odluka, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računalu.

Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove

Opis poslova: stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima dostavlja informacije rukovodnim radnicima u Odjelu; po potrebi izrađuje analize i preglede i priprema pravna mišljenja; sudjeluje u pripremi općih i drugih akata i materijala iz djelokruga Ustavnog suda; sudjeluje u obavljanju pravnih poslova Ureda; vodi knjigu evidencije uposlenih i stara se o pravodobnoj prijavi-odjavi uposlenih; vodi brigu o radnim knjižicama i drugoj personalnoj dokumentaciji uposlenih u Ustavnom sudu; ažurira nastale promjene i o tome obavještava nadležne nositelje osiguranja; stara se o ostvarivanju prava iz oblasti mirovinsko-invalidskog osiguranja i drugim pravima uposlenih; izrađuje pojedinačne akte i potvrde u svezi s radnopravnim statusom uposlenih i obavlja potrebnu korespondenciju; vodi i daje statistička izvješća i podatke; vodi evidenciju o prisustvu uposlenih na poslu i druge evidencije; obavlja poslove oko prijema novih uposlenika u radni odnos; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i izravno mu je odgovoran.
Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računalu.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat s poznavanjem engleskog jezika.

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni natječaj dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na natječaj, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 do 12 sati, ili preuzeti ovjde.

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih natječajem, a posebno:

Lektor u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine:

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu,
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,
  • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove:

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu,
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,
  • uvjerenje o državljanstvu čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na javni natječaj. U slučaju da budu primljeni u radni odnos, dužni su u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos ispuniti traženi uvjet.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te liječničko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.  

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog dijela.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Javni natječaj je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 13. travnja 2023. godine.

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili putem pošte na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo
Prijava na javni oglas za radno mjesto
Lektor ili
Stručni suradnik za pravne, personalne i opće poslove

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će se odbaciti.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.