Javni natječaj za popunjavanje radnih mjesta

Na temelju Odluke o popuni radnoga mjesta stručni suradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj SU-06-1241 /22 od 20. prosinca 2022. godine, Odluke o popuni radnog mjesta lektor u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine broj: SU-06-1242/22 od 20. prosinca 2022. godine i Odluke o popuni radnoga mjesta vozač sudaca broj SU-06-1243/22, od 20. prosinca 2022. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

 • Stručni suradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
 • Lektor u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme
 • Vozač sudaca u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Stručni suradnik u Uredu registrara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Opis poslova: stručni suradnik u Uredu registrara izrađuje ili sudjeluje u izradi referata, elaborata, analiza, obavijesti i informacija; sudjeluje u radu na obradi apelacija uz superviziju viših pravnih savjetnika i pravnih savjetnika; obrađuje druge podneske upućene Ustavnom sudu, te obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja/Odjela i registrara i izravno im je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računalu.

Pri izboru kandidata, u slučaju istoga broja bodova, prednost ima kandidat s aktivnim znanjem engleskog ili francuskog jezika.

Lektor u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Opis poslova: lektor vrši lektoriranje odluka i svih službenih tekstova za objavu na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini; vrši jezičnu obradu tekstova za publikacije na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Jezičnog odjela i izravno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, filozofski ili filološki fakultet, odsjek za jezike naroda Bosne i Hercegovine, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima lektoriranja pravnih tekstova i odluka, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računalu.

Vozač sudaca u Ustavnom sudu

Opis poslova: vozač upravlja motornim vozilom za potrebe Ustavnog suda; stara se o održavanju, tehničkoj ispravnosti i registraciji vozila; odgovara za vozilo i opremu; osigurava potrebne dokumente za uporabu vozila u prometu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i izravno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: SSS - zanimanje vozač, najmanje tri godine radnog iskustva na istim poslovima, položen stručni upravni ispit.

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII. stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvoga, drugoga ili trećega ciklusa bolonjskoga sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova.

Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni natječaj dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na natječaj, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnoga suda radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10 do 12 sati ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih natječajem, a posebno:

Stručni suradnik u Uredu registrara

 • diplomu o završenome fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
 • uvjerenje o položenom pravosudnome ispitu,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Lektor

 • diplomu o završenome fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
 • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima,
 • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Vozač sudaca

 • svjedočanstvo o završenoj školi, a u slučaju da škola nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji svjedočanstva,
 • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima,
 • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,
 • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti izvornici ili ovjerene fotokopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnoga odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te liječničko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenoga radnoga mjesta.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnoga natječaja bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnome sudu na konkretnom radnome mjestu na koje se prijavio.

Za radno mjesto Stručni suradnik u Uredu registrara i Lektor, ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog dijela.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

Za radno mjesto vozač sudaca, ispit znanja se sastoji od usmenog dijela (intervjua).

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Javni natječaj je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, tj. od 21. prosinca 2022. godine.

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine ili putem pošte na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo


Prijava na javni natječaj za radno mjesto:

1.    Stručni suradnik u Uredu registrara u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine,
2.    Lektor ili
3.    Vozač sudaca

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave će se odbaciti.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.