Dnevni red 126. plenarne sjednice

Na temelju čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14),
zakazujem

126. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 26. i 27. svibnja 2022. godine
sa početkom u 9:30 sati
u Velikoj sali Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 125. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održane 24. ožujka 2022. godine

II.    Razmatranje U predmeta

1.    U-15-20
Zahtjev Borjane Krišto (u vrijeme podnošenja zahtjeva predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine) za ocjenu ustavnosti članka 9. stavak (1), članka 10. stavak (4) i članka 11. stavak (1) točka b) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine.

2.    U-16-21
Zahtjev Općinskog suda u Zavidovićima (sudije Borisa Sunarića) za ocjenu suglasnosti članka 21. stavak 2. točka 4., članka 105. i dijela odredbe članka 75. Zakona o prekršajima („Službene novine Federacije BiH“ broj 63/14) sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

3.    U-2-22
Zahtjev 15 članova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u svezi sa aktima koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske  i to:

    • Deklaracije o Ustavnim principima broj 02/1-021-1034/21 od 10. prosinca 2021. godine;
    • Zaključaka u vezi Informacije o pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine broj 02/1-021-1032/21 od 10. prosinca 2021. godine;
    • Zaključaka u vezi Informacije o prenosu nadležnosti sa RS na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti broj: 02/1-021-1033/21 od 10. prosinca 2021. godine;
    • Zaključaka u vezi Informacije o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja broj: 02/1-021-1031/21 od 10. prosinca 2021. godine;
    • Zaključaka u vezi Informacije o prenosu nadležnosti sa RS na nivo BiH broj 02/1-021-1030/21 od 10. prosinca 2021. godine.

4.    U-9-22
Zahtjev Općinskog suda u Zenici (suca Edvina Kokića, za ocjenu usaglašenosti  čl. 44. i 59. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ br. 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18, 4/19, 19/20 i 15/21), sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 12. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 59/07 i 59/09).

5.    U-14/22
Zahtjev Dragana Čovića, predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ispitivanje regularnosti postupka, odnosno utvrđivanje postojanja ili nepostojanja ustavne osnove za proglašenje Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine broj 02-02-1-639/22 od 22. travnja 2022. godine štetnim po vitalni interes bošnjačkog naroda.

III.    Razmatranje AP predmeta

1.    AP-475-21 (Krajina Borac d.o.o. Banja Luka)
2.    AP-4378-21 (Gordana Tadić)

IV.    Memorandumi o preispitivanju odluka Ustavnog suda BiH

1.    AP-2422/18

V.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.