Treća godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini

Treća godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini

Ustavni sud Bosne i Hercegovine i The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) kao suorganizatori, a u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine, organizirali su u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu Treću godišnju konferenciju najviših sudova u Bosni i Hercegovini.

Tema ovogodišnjeg Pravosudnog foruma je bila „Pravo na suđenje u razumnom roku“. Na Forumu se razgovaralo o standardima Evropskog suda za ljudska prava, te o građanskim i krivičnopravnim aspektima suđenja u razumnom roku s posebnim osvrtom na praksu u BiH.

Zlatko M. Knežević, predsjednik Ustavnog suda BiH, istakao je: „Današnji pravosudni forum o ovoj temi daje doprinos u dva pravca: prvi pravac daje mogućnost domaćim sudijama da izlaganjem prakse Evropskog suda i komparativne prakse izlože i svoje stavove o rješavanju ovog problema, dok drugi pravac omogućava da se uz učešće ministara pravde prikazom mogućih zakonodavnih rješenja raspravi mišljenje sudija o mogućim rješenjima.“

Nj. e. Matthew Field, britanski ambasador u BiH, u svom izlaganju istakao je sljedeće: „Vladavina prava je ključna u bilo kojem demokratskom društvu. Zbog toga je Ujedinjeno Kraljevstvo ponosno što vladavinu prava stavlja u središte svojih odnosa s Bosnom i Hercegovinom jer je od krucijalnog značaja za njene građane, njene kompanije i njene potencijalne investitore da vide da niko nije iznad zakona.“

Lord Reed, potpredsjednik Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva, o svom ponovnom susretu sa sudijama u Bosni i Hercegovini je izjavio: „Pričinjava mi veliko zadovoljstvo što sam se vratio u Bosnu i Hercegovinu i što ponovo provodim vrijeme sa sudijama u razgovoru o temama od zajedničkog interesa, uključujući transparentnost sudskog postupka. Iz našeg iskustva u Velikoj Britaniji, osiguravanje transparentnosti sudova jedna je od najsnažnijih garancija nezavisnog pravosudnog sistema koja doprinosi očuvanju legitimnosti demokratskih institucija koje nezavisni sudovi štite i podržavaju. Posljednjih godina smo preduzeli brojne korake kako bismo unaprijedili pristup javnosti sudskim postupcima i dostupnost sudskih odluka javnosti, kako bi ona mogla da vidi i shvati kako se pravda provodi. Prema mom mišljenju, ovo je važno pitanje u svim demokratskim zemljama. Premda međunarodno pravo ima važnu ulogu u praćenju i pomaganju razvoja vladavine prava, samo demokratskim odnosom između građana neke zemlje i njenih institucija, uključujući i sudove, može se jamčiti vladavina prava i očuvanje nezavisnog i nepristrasnog sudstva.“

„Čast nam je što je AIRE centar i ove godine suorganizator Pravosudnog foruma koji je dio šireg obima aktivnosti koje AIRE centar provodi u sektoru pravosuđa u BiH. Poštovanje prava na pravično suđenje u razumnom roku je u interesu svih. U interesu je građana koji žele blagovremenu zaštitu svojih prava, u interesu je države koja izbjegava stvaranje loše slike o zaštiti ljudskih prava i troškova kojim može biti izložena, te je u interesu samog suda u Strazburu koji stremi ka što djelotvornijoj primjeni Evropske konvencije za ljudska prava na nacionalnom nivou“, izjavila je Biljana Braithwaite, menadžerka Programa za Zapadni Balkan AIRE centra.

U radu Foruma je učestvovalo više od 70 učesnika: sudije Evropskog suda za ljudska prava, lord Robert Reed, potpredsjednik Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva, predstavnici ustavnih i najviših redovnih sudova (Suda BiH, vrhovnih entitetskih sudova, Apelacionog suda Distrikta Brčko BiH), članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, predstavnici ministarstava pravde, međunarodnih organizacija i drugi istaknuti pravnici.

Pravosudni forum za BiH je organiziran uz pomoć Britanske vlade s ciljem poboljšanja primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i podrške pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine u procesu harmonizacije sudske prakse i pripreme za evropske integracije.

 
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.