Saopštenje za javnost u vezi sa predmetom "Alijagić"

15. april 2010. godine - S obzirom na veliki interes javnosti za postupak i odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu „Alijagić“ (predmet broj AP 775/08, apelanti Salih i Muamer Alijagić), potrebu da javnost dobije tačne i povjerljive informacije, kao i poštovanje principa transparentnosti rada Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine dostavlja slijedeće saopštenje: Odluka u predmetu broj AP 775/08 donesena je na plenarnoj sjednici Suda od 30. maja 2009. godine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio povredu prava apelanata na pravično suđenje i prava na imovinu. Dalje, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je ukinuo Presudu Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-06-000430 od 31. januara 2008. godine, Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske broj Rev-430/04 od 15. marta 2005. godine i Presudu Okružnog suda u Trebinju broj Gž-156/05 od 25. novembra 2005. godine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je ostavio na snazi Presudu Okružnog suda u Trebinju broj Gž-577/03 od 24. septembra 2004. godine u dijelu u kojem je odlučeno o naknadi materijalne štete za oduzeti repromaterijal, a dio odluke o kamatama i naknadi za oduzete mašine ukinuo i vratio na ponovni postupak nadležnom sudu. U ostalom dijelu Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odbacio apelaciju (odluka se dostavlja u prilogu). Prema tome, Ustavni sud Bosne i Hercegovine naglašava da je samo dijelom odluke predmet broj AP 775/08 meritorno okončan i to na način da je Sud potvrdio ono što je nadležni Okružni sud u Trebinju, u svojoj Presudi broj Gž-156/05 od 25. novembra 2005. godine, presudio (član 64. stav 2. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine). U ostalom dijelu postupak se i dalje vodi. Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obavezujuće (član VI/4. Ustava Bosne i Hercegovine). Pozivajući se na član 70. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Pravobranilaštvo Republike Srpske je 12. oktobra 2009. godine dostavilo zahtjev za preispitivanje odluke u predmetu broj AP 775/08. Opština Trebinje je 16. novembra 2009. godine dostavila Sudu dopunu ovog zahtjeva. Danas, 12. aprila 2010. godine, Pravobranilaštvo Republike Srpske dostavilo je urgenciju za rješavanje zahtjeva za preispitivanje odluke u predmetu broj AP 775/08. Ustavni sud Bosne i Hercegovine naglašava da se svi predmeti primljeni u Ustavni sud rješavaju isključivo hronološkim redoslijedom. Istom redoslijedu rješavanja podliježu i zahtjevi za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Izuzetak od ovog pravila predstavljaju samo odluke o dopustivosti povodom apelacija koje se odbacuju zbog formalnih razloga (neblagovremenost, preuranjenost, nenadležnost Ustavnog suda za raspravljanje itd.). Iako Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima razumijevanja i shvata da je svaki predmet najvažniji za one kojih se direktno tiče (učesnike u postupku), osnov za navedeni hronološki pristup rješavanja predmeta predstavlja princip jednakosti građana pred zakonom. Ovo je glavni razlog zbog kojeg zahtjev i dopuna zahtjeva za preispitivanje odluke u predmetu broj AP 775/08 nisu do sada uzeti u rad. Na kraju napominjemo da Ustavni sud Bosne i Hercegovine, sa današnjim danom, ima u radu 6.495 predmeta. U radu ima i 119 zahtjeva za preispitivanje. Uprkos svim naporima Suda i izvrsnim rezultatima u minulom periodu, Sud trenutno rješava predmete iz 2007. i 2008. godine. Da bi objasnili opterećenost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ilustracije radi, ukazujemo na to da je Sud, sa gotovo istim personalnim kapacitetima, u prva tri mjeseca 2010. godine zaprimio 1145 predmeta, a u istom periodu riješio skoro 900 predmeta, dok je prije deset godina, u cijeloj 2000. godini, zaprimio ukupno 114 predmeta, a okončao 62 predmeta.
Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.