ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTUPKU JAVNOG OGLAŠAVANJA I NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA SE ZAPOŠLJAVAJU U USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 77. stav (1) tačka i) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 22/14 i 57/14), na sjednici Velikog vijeća, održanoj 9. decembra 2014. godine, donio je
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTUPKU JAVNOG OGLAŠAVANJA I NAČINU I PROGRAMU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA SE ZAPOŠLJAVAJU U USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
U Odluci o postupku javnog oglašavanja i načinu i programu polaganja stručnog ispita za lica koja se zapošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine broj P-201/03 od 26. septembra 2003. godine sa izmjenama i dopunama br. P-201/03-I od 25. juna 2004. godine i P-201/03-II od 21. decembra (u daljnjem tekstu: Odluka) član 11. mijenja se i glasi: „Javni oglas za lica koja imenuje Ustavni sud objavljuje se u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", u najmanje dva dnevna lista koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i na web-stranici Suda i otvoren je 15 dana od dana objave u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine". Javni oglas za ostala lica koja se zapošljavaju u Sudu objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i na web-stranici Suda i otvoren je 8 dana od dana objave u dnevnom listu.“
Član 2.
U članu 16. Odluke riječi: „ne kasnije od 10 dana prije termina zakazanog za polaganje“ brišu se i poslije riječi ispita, umjesto zareza, stavlja se tačka.
Član 3.
Član 22. Odluke mijenja se i glasi: „Nakon završenog ocjenjivanja pismenog dijela ispita komisija objavljuje izvještaj o rezultatima na web-stranici i oglasnoj ploči Suda i istovremeno obavještava kandidate koji su položili pismeni dio ispita o datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua.“
Član 4.
U članu 30. stav 2. Odluke riječi: „15 dana“ mijenjaju se i glase: „8 dana.“
Član 5.
Javni natječaj, odnosno oglas koji je objavljen prije stupanja na snagu ove odluke okončat će se u skladu sa odredbama ove odluke.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave na oglasnoj ploči Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i web-stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Broj P-201/03-III Sarajevo, 9. decembra 2014. godine
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.