Obavijest o rezultatima i poziv na intervju za pravnog savjetnika sudije

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 29. januara 2009. godine obavio testiranje kandidata prijavljenih na javni oglas za radno mjesto pravni savjetnik sudije u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Komisija za izbor je u skladu sa Odlukom o postupku javnog oglašavanja i načinu i programu polaganja stručnog ispita za osobe, koje se upošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, obavila ocjenjivanje pismenih radova kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita. U skladu sa članom 21. navedene Odluke kandidat stiče pravo pristupiti usmenom dijelu ispita (intervjuu) ako je njegov ukupan broj bodova na pismenom dijelu ispita najmanje 75 bodova. Izuzetno, ukoliko Komisija ocijeni da broj kandidata na stručnom ispitu nije dovoljan, Komisija može predložiti da se na intervju pozovu kandiati koji su na pismenom dijelu stručnog ispita dobili najmanje 60 bodova. Pozivajući se na odredbu člana 21. navedene Odluke, Komisija je odlučila da su svi kandidati, koji su na pismenom dijelu stručnog ispita ostvarili najmanje 60 bodova, položili taj dio ispita. Stoga, usmenom dijelu stručnog ispita imaju pravo pristupiti kandidati koji su radili radove pod šifrom, kako slijedi: Šifra broj bodova: 3523 77,50 3531 74,16 3532 73,33 3534 73,33 3524 76,00 3536 70,00 3538 75,00 3539 60,83 3540 86,66 3541 75,83 3542 69,16 3545 75,00 3546 69,50 Napomena: Redoslijed radova pod šifrom ne odražava redoslijed po broju ostvarenih bodova! Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita dužni su odmah, a najkasnije do 20. februara 2009. godine kontaktirati Ustavni sud na telefon broj 033/561-146 kako bi bili obaviješteni o polaganju usmenog dijela stručnog ispita-intervjua. Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili test. Kandidati koji nisu položili pismeni dio stručnog ispita, jer su ostvarili manje od 60 bodova su kandidati koji su test radili pod šifrom: Šifra broj bodova: 3525 56,66 3526 44,16 3527 51,66 3528 45,83 3529 58,33 3530 40,83 3533 50,83 3543 50,83 3544 51,66 Svi kandidati imaju pravo podnijeti žalbu na rezultate pismenog dijela ispita-testa u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata na web stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Eventualne žalbe kandidati trebaju dostaviti u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, što je moguće prije, a najkasnije do isteka navedenog roka.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.