Najava XXXIV plenarne sjednice sa dnevnim redom

Na osnovu člana 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XXXIV. PLENARNU SJEDNICU USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE za 29. septembar 2006. godine
s početkom u 9:30 sati
Predlažem sljedeći Dnevni red : I. Usvajanje Zapisnika sa XXXIII. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 7. i 8. jula 2006. godine II. Izvještaj o izvršenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine usvojenih u periodu od 1. oktobra 2005. do 31. decembra 2005. godine Izvještaj o izvršenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine usvojenih u periodu od 1. januara 2006. godine do 1. septembra 2006. godine III. Verifikacija teksta 1. AP 953/05 PODNOSITELJ: Milorad Bilbija i dr. spojeni predmeti br. AP 953/05 i AP 1240/05 Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Rješenja Suda Bosne i Hercegovine, broj U-20/05 od 28. 2. 2005. godine. ▪ Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj U-107/05 od 27. 9. 2005. godine. IV. Razmatranje predmeta 2. U 16/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Carlo Compari Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o otkupu nacionaliziranih stanova koji je Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio 21. juna 2006. godine. 3. U 17/06 PODNOSITELJ: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ zahtjev za ocjenu usaglašenosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, čl. 152, 153, 154, 155, 156. i 157. Zakona o prekršajima kojima se povrjeđuju federalni propisi 4. AP 1402/05 PODNOSITELJ: Općina Posušje Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-211/04 od 26. 5. 2005. godine. 5. AP 1291/05 PODNOSITELJ: „Anuschka“ d.o.o. Vićenca, Italija Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u parničnom postupku Osnovnog suda u Banja Luci broj Ps-814/02, prekršajnim postupcima Carinarnice Banja Luka, br. P-173/00 i P-174/00 i postupku po apelantovoj krivičnoj prijavi protiv „Jadranka“ a.d. Banja Luka. 6. AP 148/05 PODNOSITELJ: Alma Kotlo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-148/04 od 29. 11. 2004. g. 7. AP 702/05 PODNOSITELJ: Vlastimir Pušara Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-423/04 od 8. 12. 2004. g.; ▪ Presuda Kantonalnog suda, broj K-127/02 od 29. 6. 2004. g 8. AP 1070/06 PODNOSITELJ: Milica Mirković-Kalinić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1733/04 od 17. 9. 2004. godine ▪ presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj Pr-377/02 od 5. 3. 2004. godine 9. AP 1365/05 PODNOSITELJ: Zijada i Meho Nukić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-116/05 od 11. 5. 2005. godine< ▪ presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj P-545/01-I-4 od 3. 12. 2004. godine. 10. AP 2348/05 PODNOSITELJ: Ratko Blatešić i Anika Blatešić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj Gž-624/05 od 12. 7. 2005. godine; ▪ rješenje Osnovnog suda u Banjaluci, broj P-1430/04 od 16. 3. 2005. godine. 11. AP 2458/05 PODNOSITELJ: Croatia osiguranje dd Ljubuški i Croatia osiguranje doo Vitez Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda Novi Travnik, broj Pž-24/05 od 12. 10. 2005. godine< ▪ rješenje o izveršenju Općinskog suda u Vitezu, broj Ovr.g. 307/02 od 27. 1. 2004. godine. 12. AP 2351/05 PODNOSITELJ: Nermin Mehanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-181/03 od 18. 8. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda I Sarajevo, broj P-1020/01 od 2. 10. 2002. godine. 13. AP 1895/05 PODNOSITELJ: Mehmed Omerašević Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev-411/04 od 5. 5. 2005. godine, ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli broj Gž-257/03 od 16. 3. 2004. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Tuzli broj P-878/01 od 21. 11. 2002. godine. 14. AP 2679/06 PODNOSITELJ: DEPOS - Demokratski pokret Srpske Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena protiv Suda Bosne i Hercegovine, broj Iž -10/06 od 27. 7. 2006. godine. V. Privremene mjere 1. AP 299/06 PODNOSITELJ: Sabira Brkić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-908/04 od 24. 1. 2006. godine. 2. AP 1783/06 PODNOSITELJ: „AC Quatro“ d.o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-Pž-06-000 083 od 10. 4. 2006. godine 3. AP 2678/06 PODNOSITELJ: Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Ilijaz Pilav Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj Iž-15/06 od 10. 8. 2006. godine; ▪ odluka Centralne izborne komisije, broj 01-02-2-1581/06 od 1. 8. 2006. godine; ▪ odluka broj 01-07-1-913-103-1/06 od 24. 7. 2006. godine VI. Usvajanje prijedloga Budžeta Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za 2007. godinu VII. Informacija o realizaciji Sporazuma u skladu sa članom XIV Aneksa 6 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini VIII. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji Sekretarijata Ustavnog suda Bosne i Hercegovine IX. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama uposlenih u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine X. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu, unutrašnjoj organizaciji rada i kancelarijskom poslovanju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. XI. Razno
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.