Javni oglas za radno mjesto Stručnog saradnika

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik u Uredu registrara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine broj SU-06-397/22 od 4. maja 2022. godine i Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove broj SU-06-398/22 od 4. maja 2022. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje:


JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta

  • Stručni saradnik u Uredu registrara, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme i
  • Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove, 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme (do povratka zaposlenog sa neplaćenog odsustva)

Stručni saradnik u Uredu registrara

Opis poslova: stručni saradnik u Uredu registrara izrađuje ili učestvuje u izradi referata, elaborata, analiza, obavještenja i informacija; učestvuje u radu na obradi apelacija uz superviziju viših pravnih savjetnika i pravnih savjetnika; obrađuje druge podneske upućene Ustavnom sudu, te obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja/Odjela i registrara i direktno im je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat s aktivnim znanjem engleskog ili francuskog jezika.

Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Opis poslova: stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove prati zakonske i druge propise iz oblasti radnih odnosa i o njima dostavlja informacije rukovodnim radnicima u Odjelu; po potrebi izrađuje analize i preglede i priprema pravna mišljenja; učestvuje u pripremi općih i drugih akata i materijala iz djelokruga Ustavnog suda; učestvuje u obavljanju pravnih poslova Ureda; vodi knjigu evidencije zaposlenih i stara se o pravovremenoj prijavi-odjavi zaposlenih; vodi brigu o radnim knjižicama i drugoj personalnoj dokumentaciji zaposlenih u Ustavnom sudu; ažurira nastale promjene i o tome obavještava nadležne nosioce osiguranja; stara se o ostvarivanju prava iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i drugim pravima zaposlenih; izrađuje pojedinačne akte i potvrde u vezi s radnopravnim statusom zaposlenih i obavlja potrebnu korespondenciju; vodi i daje statističke izvještaje i podatke; vodi evidenciju o prisustvu zaposlenih na poslu i druge evidencije; obavlja poslove oko prijema novih zaposlenika u radni odnos; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i direktno mu je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit i poznavanje rada na računaru.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat s poznavanjem engleskog jezika.

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS-VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova. Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom dokazujete da ispunjavate uvjete navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak–petak) od 10 do 12 sati ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

Stručni saradnik u Uredu registrara

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
  • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
  • uvjerenje o državljanstvu BiH čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome,
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo,
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu,
  • uvjerenje o državljanstvu čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidati koji budu izabrani dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njih nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te ljekarsko uvjerenje da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 18. maja 2022. godine.

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili poštom na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni oglas za radno mjesto

1. Stručni saradnik u Uredu registrara

2. Stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će se odbaciti.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.