Javni oglas za radno mjesto Pomoćnik generalnog sekretara

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta pomoćnik generalnog sekretara Ustavnog suda Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-888/19 od 10. septembra 2019. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta

Pomoćnik generalnog sekretara u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova: pomoćnik generalnog sekretara je odgovoran za funkcioniranje Ureda za opće poslove Sekretarijata i njegovih organizacionih jedinica u skladu s potrebama Ustavnog suda; brine se da se poslovi obavljaju kvalitetno, uredno i blagovremeno; koordinira radom organizacionih jedinica; vodi računa o stručnom usavršavanju zaposlenih u Uredu; vrši operativni raspored poslova po organizacionim jedinicama i izvršiocima; daje uputstva za obavljanje poslova iz nadležnosti organizacionih jedinica; po potrebi održava radne sastanke sa šefovima organizacionih jedinica; odgovoran je za kvalitetno i pravovremeno izvršavanje odluka i zaključaka Ustavnog suda iz svog djelokruga rada; učestvuje u izradi općih akata, pojedinačnih akata i drugih materijala za potrebe Ustavnog suda; prati izvršenje budžetskih sredstava Ustavnog suda; učestvuje u izradi strateških dokumenata, godišnjih planova rada i izvještaja o radu Ustavnog suda; učestvuje u pripremi budžeta, godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda, analiza i informacija iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja Ustavnog suda; koordinira i prati izvršenje poslova u vezi sa stvaranjem i izmirivanjem finansijskih obaveza u skladu s propisanim procedurama za stvaranje obaveza; koordinira i prati trošenje donatorskih sredstava shodno njihovoj namjeni, ograničenjima i propisanim procedurama; sarađuje s drugim institucijama i njihovim službama u okviru poslova iz svog djelokruga; odgovoran je za obavljanje drugih poslova određenih aktima Ustavnog suda i nalozima predsjednika Ustavnog suda i generalnog sekretara i direktno im je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, iskustvo u organiziranju i rukovođenju, poznavanje rada na računaru i aktivno znanje engleskog jezika.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat s poznavanjem francuskog jezika ili drugog stranog jezika.

Pri izboru kandidata uzimat će se u obzir osposobljenost za samostalan studijski i stručno-analitički rad na pravnim poslovima.

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova.

         Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno na istim ili sličnim poslovima poslije stjecanja školske spreme utvrđene za konkretno radno mjesto.

Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta oglasa navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak–petak) od 10 do 12 sati ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome;
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo;
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu;
  • uvjerenje o državljanstvu BiH, čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te ljekarsko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Javni oglas otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 16. septembra 2019. godine.

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili poštom na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni oglas za radno mjesto pomoćnik generalnog sekretara

Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave će se odbaciti.

Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.