Javni oglas za prijem u radni odnos\r\npomoćnika šefa Odjela za finansijske poslove\r\n

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta pomoćnik šefa Odjela za finansijske poslove u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, raspisivanjem javnog oglasa broj P2-1-700/16 od 5. decembra 2016. godine

 

 

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

 

Pomoćnik šefa Odjela za finansijske poslove

-          jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Pomoćnik šefa Odjela za finansijske poslove priprema podatke i pomaže šefu Odjela oko izrade prijedloga srednjoročnog i godišnjeg budžeta; učestvuje u uspostavljanju i kontroli uspostavljenih internih procedura i kontrola;  izrađuje dinamike trošenja budžetskih sredstava; prati i analizira sve vrste troškova; predlaže mjere za racionalnije trošenje budžetskih sredstava; inicira i daje prijedloge u vezi s prestrukturiranjem sredstava; priprema pregled izvršenja rashoda na sedmičnoj, mjesečnoj, tromjesečnoj i godišnjoj osnovi; priprema kvartalne i godišnje finansijske izvještaje; odobrava finansijske transakcije kroz informacioni sistem finansijskog upravljanja u odsustvu šefa Odjela; učestvuje u obračunu plaća i naknada zaposlenika; prati zakonske i druge propise iz djelokruga svog rada; učestvuje u izradi plana nabavki i drugim poslovima vezanim za procedure javnih nabavki roba, usluga i radova; učestvuje u aktivnostima izrade strateških dokumenata Ustavnog suda i stara se da se sredstva potrebna za realizaciju strateških mjera i aktivnosti predvide u finansijskim planovima Ustavnog suda; učestvuje u poslovima koordinacije u vezi s uspostavljanjem, održavanjem i redovnim ažuriranjem sistema finansijskog upravljanja i kontrole; zamjenjuje šefa Odjela u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i pomoćnika generalnog sekretara i direktno im je odgovoran.

 

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, ekonomski fakultet, najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit i odlično poznavanje rada na računaru. Prednost ima kandidat s poznavanjem rada u posebnim računovodstvenim programima.

 

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS - VII stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno na istim ili sličnim poslovima poslije stjecanja školske spreme utvrđene za konkretno radno mjesto.

 

Potrebni dokumenti:

 

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) u periodu od 10 do 12 sati ili ovdje.
 

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su uz obrazac za prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

 

  • Diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome.
  • Potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo.
  • Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu.
  • Uvjerenje o državljanstvu čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca.

 

Procedura izbora:

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na stručni ispit koji provodi Ustavni sud BiH, koji ima cilj provjeru sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio.

 

Stručni ispit se sastoji od dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju).

 

Samo kandidati koji polože pismeni dio stručnog ispita bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Rok i mjesto podnošenja prijava:

 

Javni oglas otvoren je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

„Prijava na javni oglas za pomoćnika šefa Odjela za finansijske poslove

u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH
Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.