Javni oglas za prijem stručnog saradnika<br>

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručnog saradnika u Uredu registrara u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine javnom konkurencijom, raspisivanjem Javnog oglasa broj P2-1-558/14 od 21. novembra 2014. godine,
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE objavljuje JAVNI OGLAS za prijem stručnog saradnika u Uredu registrara u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Stručni saradnik u Uredu registrara - jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme Opis poslova: Stručni saradnik sudjeluje u radu na obradi zahtjeva za pokretanje postupka i apelacija uz nadzor viših pravnih savjetnika sudija i pravnih savjetnika sudija; obrađuje druge podneske upućene Ustavnom sudu; obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjela i registrara i direktno im je odgovoran. Uvjeti za obavljanje posla: VSS, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit, obučenost za rad na računaru. Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat s aktivnim znanjem engleskog ili francuskog jezika. Potrebni dokumenti: Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen formular za prijavu koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak – petak), u periodu od 10.00 do 12.00 sati ili ovdje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su uz formular za prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno: • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini dokaz o nostrifikaciji diplome, • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na pravnim poslovima koja moraju biti precizna i detaljna tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo, odnosno da je radio na poslovima VSS - diplomirani pravnik i koliko dugo je obavljao navedene poslove. Radno iskustvo se računa od datuma stjecanja školske spreme tražene ovim oglasom, • uvjerenje o položenom stručnom ispitu, • uvjerenje o državljanstvu čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni oglas. U slučaju da u radni odnos bude primljen kandidat koji ne ispunjava navedeni uvjet, dužan je u roku od šest mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove ispuniti traženi uvjet. Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca. Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije. Procedura izbora: Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na stručni ispit. Stručni ispit je dio javne konkurencije koju provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Cilj stručnog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. Stručni ispit se sastoji iz dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju). Samo oni kandidati koji uspješno polože pismeni dio stručnoga ispita bit će pozvani na intervju. O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnoga ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren osam dana od dana objave u dnevnom listu «Oslobođenje». Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine „Prijava na javni oglas za radno mjesto stručnog saradnika u Uredu registrara u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine» Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo“
Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Oglas je objavljen 24.11.2014. godine u dnevnom listu “Oslaobođenje”.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.