Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnih mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine javnom konkurencijom, raspisivanjem javnog oglasa, broj P2-1-419/14 od 2. septembra 2014. godine USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
1. Prevodilac u Jezičkom odjelu - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme 2. Dostavljač pošte - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme 1. Opis poslova - prevodilac u Jezičkom odjelu: Prevodilac prevodi sudske akte i materijale, kao i druge akte za potrebe Ustavnog suda, s engleskog jezika na jezike naroda Bosne i Hercegovine i obratno; odgovoran je za tačnost prijevoda; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Jezičkog odjela i direktno mu je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, filozofski fakultet, odsjek za engleski jezik, najmanje jedna godina radnoga iskustva na poslovima prevođenja, položen stručni upravni ispit i obučenost za rad na računaru. Prednost će imati kandidati koji uz znanje engleskog jezika imaju i znanje francuskog jezika. 2. Opis poslova – dostavljač pošte: Dostavljač pošte vrši poslove unutarnje i vanjske dostave pošte i drugih materijala; obavlja i druge poslove iz djelokruga Pisarnice po nalogu šefa Pisarnice i šefa CEDIP-a i direktno im je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: SSS, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i obučenost za rad na računaru. Potrebna dokumenata: Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen formular za prijavu koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak), u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili ovdje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su uz formular za prijavu dostaviti dokaze da ispunjavaju uvjete tražene oglasom, a naročito: - diplomu ili uvjerenje o diplomiranju za poziciju 1, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi za poziciju 2, a u slučaju da traženo obrazovanje nije stečeno u Bosni i Hercegovini dokaz o nostrifikaciji diplome/svjedočanstva, - potvrdu o traženom radnom iskustvu (radno iskustvo računa se od datuma sticanja tražene školske spreme), - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poziciju 1- prevodilac, - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci). Sva priložena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos dužni su, u roku od šest mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove, ispuniti traženi uvjet. Izabrani kandidati dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca. Procedura izbora: Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na stručni ispit. Stručni ispit je dio javne konkurencije koju provodi Ustavni sud. Cilj stručnog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad u Sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. Stručni ispit za poziciju 1 - prevodilac, se sastoji iz pismenog dijela (testa) i usmenog dijela (intervjua). Samo oni kandidati koji uspješno polože pismeni dio ispita (test) bit će pozvani na intervju. Stručni ispit za poziciju 2 - dostavljač pošte, se sastoji iz usmenog dijela (intervjua). O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama «Dnevni list». Prijavu i tražena dokumenta treba dostaviti na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na javni oglas (navesti poziciju na koju se prijavljuje) u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine» Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Oglas je objavljen u dnevnim novinama “Dnevni list” dana 4. septembra 2014. godine.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.