Javni oglas - 9.3.2009.

Na osnovu Odluka o popunjavanju radnih mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj P2-159/09 i P2-160/09 od 6. marta 2009. godine i Odluke o prijemu pripravnika, broj P2-161/09 od 6. marta 2009. godine
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta i prijem pripravnika u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
1. stručni saradnik u Uredu registrara - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme 2. pripravnik, diplomirani pravnik - 2 izvršioca na određeno vrijeme - na period od godinu dana 3. radnik na umnožavanju materijala - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme 1. Opis poslova – stručni saradnik u Uredu registrara Učestvuje u radu na obradi zahtjeva za pokretanje postupka i apelacija pod supervizijom viših pravnih savjetnika sudija i pravnih savjetnika sudija; obrađuje druge podneske upućene Ustavnom sudu, obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjela i registrara i direktno im je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: - VSS, diplomirani pravnik, najmanje 1 godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit, obučenost za rad na računaru i aktivno znanje engleskog ili francuskog jezika. 2. Pripravnik, diplomirani pravnik Uvjeti za obavljanje poslova - VSS, diplomirani pravnik, koji se prvi put zapošljava sa navedenom školskom spremom. 3. Opis poslova – radnik na umnožavanju materijala Umnožava materijale, vrši unutrašnju dostavu materijala, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i direktno mu je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: - SSS, najmanje 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, obučenost za rukovanje aparatima za umnožavanje. Napomena: Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa biće pozvani na stručni ispit. Stručni ispit je dio javne konkurencije koju provodi Ustavni sud. Cilj stručnog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad u Sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. Za poziciju 1. - Stručni ispit se sastoji iz dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju). Samo oni kandidati koji uspješno polože pismeni dio stručnog ispita bit će pozvani na intervju. Za poziciju 2. - Stručni ispit se sastoji iz usmenog dijela (intervjua). Za poziciju 3. - Stručni ispit se sastoji iz usmenog dijela (intervjua) na kome će se vršiti i provjera poznavanja obučenosti za rukovanje aparatima za umnožavanje. O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita odnosno intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni. Potrebna dokumenata: Kandidati koji se žele prijaviti na oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak), u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili ovdje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su uz prijavu dostaviti dokaze da ispunjavaju uvjete tražene oglasom, a naročito: diplomu o završenom Pravnom fakultetu za poziciju 1. i 2, odnosno diplomu o završenoj srednjoj školi za poziciju 3, potvrdu o traženom radnom iskustvu za poziciju 1. i 3. (radno iskustvo računa se od datuma sticanja tražene školske spreme), uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poziciju 1. i 3, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili fotokopiju CIPS-ove lične karte i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca). Sva priložena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos dužni su da u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove, ispune traženi uvjet. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 8 dana od dana objave u dnevnom listu «Oslobođenje». Prijavu i tražena dokumenta treba dostaviti na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na javni oglas (navesti poziciju na koju se prijavljuje) u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine»
Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.