Druga godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini o temi „Posebne istražne radnje“

Druga godišnja konferencija najviših sudova u Bosni i Hercegovini o temi „Posebne istražne radnje“
Banja Luka, 15. novembar 2018. godine – Ustavni sud Bosne i Hercegovine i The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) kao suorganizatori, a u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine i Ženevskim centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), organizirali su u okviru Pravosudnog foruma za Bosnu i Hercegovinu Drugu godišnju konferenciju najviših sudova u Bosni i Hercegovini , koja je održana 14. i 15. novembra 2018. godine u Banjoj Luci.

Konferencija je organizirana radi stvaranja uvjeta za poboljšanje praktične primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima, te je fokusirana na standarde Evropskog suda za ljudska prava u vezi s pravima garantiranim članovima 6. i 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima u kontekstu posebnih istražnih radnji.

Nakon što je zahvalio organizatorima i učesnicima Pravosudnog foruma, predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević je istakao: „ Granice zaštićenih dobara (iz krivično-pravne oblasti) i povrede osnovnih ljudskih prava nigdje nisu tako, rekao bih, fluidne i možda je ova tema jedna od rijetkih u kojima se, osim klasične presude kao utvrđene sudske istine , u najvećoj mjeri prikazuje složenost i profesionalnost sudijskog poziva. U kojem trenutku i u kojoj mjeri ljudskom biću treba oduzeti ili ograničiti recimo privatnost radi zaštite većeg dobra najsloženija je odluka krivičnog postupka prije konačnog presuđenja.“

Primjena posebnih istražnih radnji je veoma značajna jer predstavlja moćan alat u dokazivanju krivičnih djela, prije svega organiziranog kriminaliteta, dok njihovo pretjerano korištenje može biti izuzetno štetno po stabilnost pravnog sistema“, objasnio je p redsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija, te na otvaranju Konferencije dodao: „ Zadovoljstvo mi je što ćemo od eminentnih stručnjaka imati priliku čuti s kojim izazovima se pravosuđe Bosne i Hercegovine susreće prilikom korištenja posebnih istražnih radnji u postupku utvrđivanja krivične odgovornosti kod izvršenja najtežih krivičnih djela, te imati priliku da zaključcima Konferencije damo svoj doprinos u pogledu dilema pravosudne zajednice o ovom pitanju.“

U vezi s primjenom posebnih istražnih radnji, koje su važno oruđe u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije i osiguravanja nacionalne sigurnosti, Biljana Braithwaite, menadžerka Programa za Zapadni Balkan Centra AIRE, istakla je: „Borba protiv korupcije i organiziranog kriminala predstavlja ključni uvjet za značajan napredak u oblasti vladavine prava, ali ona mora biti propraćena poštovanjem osnovnih prava, kao što su sloboda, sigurnost, privatnost i pravo na pravično suđenje, inače legitimitet takve borbe može biti kompromitiran. Upravo primjenom sudske prakse Evropskog suda u Strasbourgu možemo na najbolji način osigurati poštovanje tih prava i težiti istovremeno i djelotvornosti i pravičnosti“.

Teodora Fuior iz DCAF Ženeva izjavila je da sudsko odobrenje za upotrebu metoda koje narušavaju integritet, a radi prikupljanja podataka, predstavlja jednu od najjačih garancija ljudskih prava i vladavine prava koja je u središtu djelotvornih sistema odgovornosti.  Istakla je da je „ispunjenje ovog zadatka danas veliki izazov za sudije u svim demokratskim državama. Sudije, na veoma moćan način, djeluju kao arbitri državne tajne i pojedinačnih sloboda. Oni određuju delikatnu ravnotežu između demokratije i sigurnosti, što je u srži naše današnje rasprave.“

Na Drugoj godišnjoj konferenciji Pravosudnog foruma predstavljen je Vodič za obrazloženu sudsku odluku,koji je nastao kao preporuka Prve godišnje konferencijeotemi „Pravo na obrazloženu odluku – obavezan standard u postupku pred sudom“, održane 6. i 7. novembra 2017. godine. Tim sudija Ustavnog suda BiH i domaćih i međunarodnih konsultanata, pod vodstvom potpredsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsada Ćemana, pripremio je ovaj priručnik koji će biti distribuiran pravosudnoj zajednici u Bosni i Hercegovini.

Konferenciji je prisustvovalo 60 eminentnih predstavnika najviših sudskih instanci u Bosni i Hercegovini: Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog i tužilač kog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) i Sekretarijata VSTVBiH, Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Republike Srpske, Suda B osne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske , Apelacionog suda Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine , Pravosudne komisije Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine, centara za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, kao i domaći i međunarodni pravni eksperti iz oblasti ljudskih prava.

Pravosudni forum za BiH je organiziran uz pomoć Britanske vlade s ciljem poboljšanja primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i podrške pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine u procesu pripreme za evropske integracije.

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.