Dnevni red 140. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 94/14 i 47/23),
zakazujem

140. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 18. januar 2024. godine
s početkom u 9.30 sati
u velikoj sali Ustavnog suda Bosne i Hercegovine


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 139. plenarne sjednice Ustavnog suda od 30. novembra 2023. godine

II.   U predmeti

1.    U-21/22
Zahtjev Bakira Izetbegovića (u vrijeme podnošenja zahtjeva prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine) za ocjenu ustavnosti člana 5. stav (3) Pravilnika o uniformama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine broj 11-02-3-1864-13/16 od 24. aprila 2017. godine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 44/17).

2.    U-11/23
Zahtjev Kantonalnog suda u Tuzli (sutkinja Amira Ferizbegović) za ocjenu ustavnosti člana 3. stav 1. tačka 4. i stav 2. te člana 12. Zakona o komunalnim taksama („Službeni list SRBiH“ br. 21/77, 35/88 i 26/89) sa članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno čl. 6. i 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.

3.    U-14/23
Zahtjevi Kantonalnog suda u Tuzli (sudije: Amira Ferizbegović, Alma Mujčinović, Predrag Krsmanović i Faruk Latifović) za ocjenu ustavnosti člana 32. stav 5., člana 34. stav 3., člana 35. stav 1. tačka a) i člana 36. stav 1. tač. a) i c) Zakona o komunalnom gospodarstvu Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ broj 3/17) i člana 10. tač. 2. i 3., člana 11. stav 1. i člana 14. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Odžak“ broj 3/15), čl. 3., 4., 6., 9., 12., 14., 17. i 20. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Općine Orašje“ br. 9/13 i 10/14) i člana 3. tačka 2., člana 4. stav 1., člana 9., člana 12. tačka 3., člana 14., člana 17. tač. 1. i 7. i člana 20. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Domaljevac-Šamac („Službene novine Općine Domaljevac-Šamac“ broj 2/14)
Spojeni predmeti: U-14/23, U-15/23, U-16/23, U-17/23, U-18/23, U-19/23, U-22/23, U-23/23, U-24/23, U-25/23 i U-26/23.

4.    U-20/23
Zahtjevi Kantonalnog suda u Tuzli (sudija Predrag Krsmanović) za ocjenu ustavnosti člana 102. stav (2) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 13/18, 93/19 – odluka USFBiH, 94/20 – rješenje USFBiH, 90/21, 19/22 i 42/23) i čl. 7., 14. i 20. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 70/07, 26/14, 40/18 i 25/22).
Spojeni predmeti: U-20/23, U-28/23, U-29/23, U-30/23 i U-31/23.

5.    U-21/23
Zahtjev Denisa Zvizdića (drugi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkogdoma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine) za ocjenu ustavnosti člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.
Zahtjev za donošenje privremene mjere kojom bi Ustavni sud obustavio primjenu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama KZRS do donošenja konačne odluke Ustavnog suda o zahtjevu za ocjenu ustavnosti.
Zahtjev 14 poslanika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti čl. 208a., 208b. i 280a. stav (2) KZRS.
Spojeni predmeti: U-21/23 i U-27/23.

6.    U-32/23
Zahtjev Darka Popovića za ocjenu ustavnosti Rješenja Ustavnog suda Republike Srpske broj U-68/22 od 25. oktobra 2023. godine i Rješenja Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci broj T13 0 KTP 0061948 22 od 26. novembra 2022. godine.

III.    Odluke o meritumu

 1. AP-3993/22 („Face“ d.o.o. Sarajevo)
 2. AP-4058/22 (Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo)
 3. AP-487/23   (S. M.)
 4. AP-1520/23 (Ivica Mišković)
 5. AP-1633/23 (Alija Delimustafić)
 6. AP-2766/23  (E. N.)
 7. AP-3158/23 (R. J.)
 8. AP-3263/23 (Anita Gavrić)
 9. AP-3450/23 (A. K.)
 10. AP-4117/23 (Sabina Sarajlija)
 11. AP-1754/22 (Senad Bojagić)
 12. AP-1832/22  (B. M.)
 13. AP-1883/22 (Matija Damjanović)
 14. AP-1892/22 (Šefik Talović)
 15. AP-2185/22 (Gradimir Rađenović)
 16. AP-2232/22 (Dunja Gače)
 17. AP-2498/22 (HA-DO d.o.o. Cazin)
 18. AP-2800/22 (Zahir Đulović)
 19. AP-2826/22 (UTD BEST d.o.o. Travnik)

IV.   Odluke o dopustivosti – prima facie

V.    Odluke o dopustivosti – Odjel za dopustivost

VI.   Razno

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
 Valerija Galić


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.