Najava 48. plenarne sjednice

Na osnovu člana 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 48. PLENARNU SJEDNICU USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE za 7. i 8. juli 2008. godine u 09:30 sati
Predlažem sljedeći dnevni red: 1. Usvajanje Zapisnika sa 47. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, održane 30. maja 2008. godine 2. Donošenje Odluke o prestanku radnog odnosa sudije Ustavnog suda BiH 3. Razmatranje liste kandidata i donošenje odluke o imenovanju dva pravna savjetnika sudije Ustavnog suda BIH 4. Donošenje Odluka o imenovanju Komisije za izbor registrara u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH 5. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor pravnog savjetnika sudije Ustavnog suda BiH 6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji Sekretarijata Ustavnog suda BiH 7. Donošenje odluke o korištenju godišnjih odmora i odsustva sa posla zaposlenih u Sekretarijata Ustavnog suda BiH 8. Razmatranje Izvještaja o reviziji Ustavnog suda BiH za 2007. godinu I. MEMORANDUMI POVODOM ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKE USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE 1. MEMORANDUM POVODOM ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE ODLUKE BROJ AP 1070/06 OD 30. MARTA 2007. GODINE II. Verifikacija teksta 1. AP 1828/06 PODNOSITELJ: Pero Gudelj Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-346/05 od 18. aprila 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj K-49/01 od 4. aprila 2005. godine 2. AP 2344/07 PODNOSITELJ: DD za otkup i preradu duhana Stolac Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-Rev-06-001 091 od 29. 5. 2007. godine. III. Zahtjevi za ocjenu ustavnosti 1. U 9/08 PODNOSITELJ: Prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić Zahtjev za ocjenu ustavnosti: • zahtjev kojim traži da se ispita da li se Prijedlog Zaključka delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ilije Filipovića, broj 01,02-50-1-18-8/08 od 23. aprila 2008. godine, a koja glasi: 3. Parlamentarna skupština BiH obvezuje Vijeće ministara da pokrene postupak osnivanja novog RTV kanala na hrvatskom jeziku unutar Javnog RTV sustava BiH, temeljem odredbi članka 9. stavka 2. Zakona o javnom radiotelevizijskom sustavu BiH, smatra štetnim po vitalne interese bošnjačkog naroda. 2. U 2/08 PODNOSITELJ: Ivan Dimovski Zahtjev za ocjenu ustavnosti: • zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbi člana 30a, 31. i člana 39. Pravilnika o potvrđivanju stanarskih prava raseljenih lica i izbjeglica. 3. U 7/08 PODNOSITELJ: Darko Savić Zahtjev za ocjenu ustavnosti: • zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 88/05). IV. Razmatranje AP predmeta 1. AP 1222/07 PODNOSITELJ: Al Husin Imad Spojene su apelacije AP 1222/07, AP 306/08 i AP 660/08. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj U-129/07 od 5. aprila 2007. godine, i rješenja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana, broj UP-01-07-99-2/06 od 9. januara 2007. godine. • Apelant je, istovremeno, podnio zahtjev za donošenje privremene mjere kojom bi Ustavni sud „zabranio deportaciju apelanta iz Bosne i Hercegovine“, do okončanja postupka o apelaciji. Apelacija je evidentirana pod brojem AP-1222/07. • presuda Suda BiH, broj U-1172/07 od 21. januara 2008. godine, rješenja Ministarstva sigurnosti/bezbijednosti Bosne i Hercegovine, broj UP-1-08/1-41-1-216-2/07 od 8. avgusta 2007. godine. • rješenja Suda BiH, broj: U-1141/07 od 28. januara 2008. godine, rješenja Ministarstva sigurnosti, broj: UP-2-07-07-2-69/07 od 27. jula 2007. godine i rješenja Službe za poslove sa strancima – terenski centar Sarajevo, broj: 19.4.1-UP-1-1-498/07 od 18. maja 2007. godine. 2. AP 1757/06 PODNOSITELJ: PP «Integral Inžinjering» Laktaši Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Pž-108/05 od 1. marta 2006. godine. 3. AP 683/07 PODNOSITELJ: H.Š.M Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-338/05 od 5. decembra 2006. godine; • rješenje Okružnog suda u Doboju, broj Gž-227/04 od 30. decembra 2004. godine. 4. AP 1948/06 PODNOSITELJICA: Đurđica Novotni Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-900/05 od 12. aprila 2006. godine. 5. AP 1836/06 PODNOSITELJ: Emko Rizvanović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: • presuda Kantonalnog suda u Goraždu, br. 005-0-Gž-06 000 035, 005-0-Gž-06 000 045, 005-0-Gž-06 000 064, 005-0-Gž-06 000 062, sve od 20. aprila 2006. godine; • presuda Kantonalnog suda u Goraždu, broj 005-0-Gž-06-000 067 od 25. aprila 2006. godine. 6. AP 2877/06 PODNOSITELJ: Zdravstvena ustanova - Poliklinika «MIMO-MEDICAL» Sarajevo i Skender Jetulahović Pobijani akti/predmet apelacije: • rješenje Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj 006-0-Pžp-07-000 425 od 10. oktobra 2007. godine; • rješenje Općinskog suda u Travniku, broj 051-0PR-06-000058 III od 27. februara 2007. godine; • rješenje Kantonalnog suda, broj 0006-0-Pžp-07-000 443 od 10. oktobra 2007. godine; • rješenje Općinskog suda u Bugojnu, broj 046-0-Pr-06-000917 od 10. septembra 2007. godine; • rješenje Kantonalnog suda, broj 006-0-Pžp-07-000356 od 27. augusta 2007. godine; • rješenje Općinskog suda u Travniku, broj 051-0-Pr-06-000 203-III od 8. juna 2007. godine; • rješenje Kantonalnog suda, broj 006-0-Pžp-06-000 001 od 29. januara 2007. godine; • rješenje Općinskog suda za prekršaje Novi Travnik (u daljnjem tekstu: Općinski sud), broj P-III-12/06 od 9. oktobra 2006. godine; • rješenje Općinskog suda, broj P-III-197/06 od 11. oktobra 2006. godine; • rješenje Kantonalnog suda, broj 006-0-Kvl-06-000 002 od 27. septembra 2006. godine; • rješenje Kantonalnog suda za prekršaje Vitez, broj Pž-III-541/06 od 22. juna 2006. godine; • rješenje Općinskog suda, broj P-III-197/05 od 21. aprila 2006. godine; • rješenje Kantonalnog suda za prekršaje Vitez, broj Pž-III-447/06 od 18. maja 2006. godine; • rješenje Općinskog suda za prekršaje Busovača, broj P-460/05 od 24. aprila 2006. godine. V. Razno
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Подијели