Ustroj

Ustavni sud sačinjava devet sudaca, od kojih šest sudaca biraju parlamenti entiteta (Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine bira četiri, a Narodna skupština Republike Srpske dva), a preostalu trojicu bira predsjednik Europskog suda za ljudska prava, nakon konzultiranja s Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Za suce Ustavnog suda mogu biti izabrani istaknuti pravnici visokog moralnog ugleda. Svatko tko udovoljava takvim kvalifikacijama i ima pravo glasa, može biti sudac Ustavnog suda. Suci koje bira predsjednik Europskog suda za ljudska prava ne mogu biti državljani Bosne i Hercegovine niti bilo koje susjedne države. Mandat sudaca naimeniranih u prvom sazivu je pet godina, izuzev ako prije toga ne podnesu ostavku ili ne budu s razlogom razriješeni konsenzusom ostalih sudaca. Suci kasnijih saziva mogu obnašati svoje dužnosti do 70 godina starosti osim ako prije toga ne podnesu ostavku ili budu razriješeni konsenzusom ostalih sudaca.

Sud je ustanovljen nakon izvršenih procedura izbora i imenovanja, prvom sjednicom Ustavnog suda u svibnju 1997. godine. Temeljna zadaća ove sjednice je bila učiniti Sud radnim. Poslovnik je usvojen na sjednici održanoj 29. srpnja 1997. godine. U međuvremenu Poslovnik je šest puta bio izmijenjen i dopunjen, da bi Sud na sjednici održanoj 23. srpnja 2005. godine donio Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ova Pravila su bila na snazi do travnja 2014. godine kada su stupila na snagu nova Pravila. Ustavni sud tajnim glasovanjem bira predsjednika i tri dopredsjednika iz reda sudaca. Predsjedništvo Suda, tj. predsjednik i tri dopredsjednika se biraju po načelu rotacije. Mandat predsjednika Suda traje tri godine. Pravila Suda također sadrže i odredbe o nepodobnosti i imunitetu. Funkcija suca je nespojiva s članstvom u političkoj stranci ili političkoj organizaciji u Bosni i Hercegovini, članstvom u zakonodavnoj, izvršnoj i drugoj sudskoj vlasti u Bosni i Hercegovini odnosno u entitetima, ili s bilo kojom drugom funkcijom koja može utjecati na nepristranost suca.

Sudac može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata ako to sam zatraži, ako bude osuđen na zatvorsku kaznu, ako trajno izgubi sposobnost obnašanja svoje funkcije, ili ako obnaša javne ili profesionalne dužnosti nespojive s funkcijom suca Ustavnog suda. Sud utvrđuje postojanje razloga za razrješenje suca prije isteka mandata glede činjenice da suci mogu biti razriješeni dužnosti na temelju konsenzusa ostalih sudaca. Sud svoju organizaciju i djelatnost ostvaruje na načelu financijske samostalnosti.

Većina svih članova Suda sačinjava kvorum. Sud donosi odluke većinom glasova svih članova u Plenarnoj sjednici Velikom vijeću. Malo vijeće koje se sastoji od predsjednika Ustavnog suda i dva dopredsjednika jednoglasno odlučuje o privremenim mjerama. Odluke Ustavnog suda su konačne i obvezujuće i objavljuju se u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" te u službenim glasilima entiteta i Distrikta Brčko.

Sjedište Ustavnog suda je u Sarajevu. Sjednice se, u pravilu, održavaju u sjedištu, ali Sud može odlučiti da sjednicu održi i izvan sjedišta.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.