Javni oglas za radno mjesto Pomoćnik generalnog tajnika

Na temelju Odluke o popuni radnog mjesta pomoćnik generalnog tajnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-888/19 od 10. rujna 2019. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta

Pomoćnik generalnog tajnika u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova: pomoćnik generalnog tajnika je odgovoran za funkcioniranje Ureda za opće poslove Tajništva i njegovih organizacijskih jedinica u skladu s potrebama Ustavnog suda; brine se da se poslovi obavljaju kvalitetno, uredno i pravodobno; koordinira radom organizacijskih jedinica; vodi računa o stručnom usavršavanju uposlenih u Uredu; vrši operativni raspored poslova po organizacijskim jedinicama i izvršiteljima; daje upute za obavljanje poslova iz nadležnosti organizacijskih jedinica; po potrebi održava radne sastanke sa šefovima organizacijskih jedinica; odgovoran je za kvalitetno i pravodobno izvršavanje odluka i zaključaka Ustavnog suda iz svog djelokruga rada; sudjeluje u izradi općih akata, pojedinačnih akata i drugih materijala za potrebe Ustavnog suda; prati izvršenje proračunskih sredstava Ustavnog suda; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, godišnjih planova rada i izvješća o radu Ustavnog suda; sudjeluje u pripremi proračuna, godišnjeg financijskog izvješća Ustavnog suda, analiza i informacija iz oblasti financijsko-materijalnog poslovanja Ustavnog suda; koordinira i prati izvršenje poslova u svezi sa stvaranjem i izmirivanjem financijskih obveza u skladu s propisanim procedurama za stvaranje obveza; koordinira i prati trošenje donatorskih sredstava shodno njihovoj namjeni, ograničenjima i propisanim procedurama; surađuje s drugim institucijama i njihovim službama u okviru poslova iz svog djelokruga; odgovoran je za obavljanje drugih poslova određenih aktima Ustavnog suda i nalozima predsjednika Ustavnog suda i generalnog tajnika i izravno im je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, diplomirani pravnik, najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, iskustvo u organiziranju i rukovođenju, poznavanje rada na računalu i aktivno znanje engleskog jezika.

Pri izboru kandidata, u slučaju istog broja bodova, prednost ima kandidat s poznavanjem francuskog jezika ili drugog stranog jezika.

Pri izboru kandidata uzimat će se u obzir osposobljenost za samostalan studijski i stručno-analitički rad na pravnim poslovima.

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS - VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno na istim ili sličnim poslovima poslije stjecanja školske spreme utvrđene za konkretno radno mjesto.

Detaljne napomene o traženim uvjetima i potrebnoj dokumentaciji kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta oglasa navedene su u prilogu obrasca za prijavu.

Obrazac za prijavu i potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas, koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak–petak) od 10 do 12 sati ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti, uz obrazac za prijavu, dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

  • diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome;
  • potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo;
  • uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu;
  • uvjerenje o državljanstvu BiH, čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, koje nije starije od tri mjeseca, te ljekarsko uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na ispit znanja koji provodi Ustavni sud Bosne i Hercegovine s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.

Ispit znanja se sastoji od dva dijela: pismenog i usmenog.

Samo kandidati koji polože pismeni dio ispita znanja bit će pozvani na intervju.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita znanja kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Javni oglas otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. od 16. rujna 2019. godine.

Prijavu i tražene dokumente dostaviti neposredno u Pisarnicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili poštom na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Prijava na javni oglas za radno mjesto pomoćnik generalnog tajnika

Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Ulica reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave će se odbaciti.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.