Javni oglas - 16. 11. 2006.

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
1. Lektor - na određeno radno vrijeme od šest mjeseci sa početkom od 1. februara 2007. godine - 1 izvršilac 2. Blagajnik-likvidator - neodređeno radno vrijeme - 1 izvršilac 1. Lektor - 1 izvršilac Opis radnih zadataka: Vrši lektorisanje odluka i svih službenih tekstova za objavljivanje na jezicima naroda Bosne i Hercegovine, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Jezičnog odjela i izravno mu je odgovoran. Uvjeti: • VSS, filozofski fakultet, grupa jezici naroda Bosne i Hercegovine, • najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima lektorisanja, • položen stručni upravni ispit* • obučenost za rad na računaru. 2. Blagajnik-Likvidator - 1 izvršilac Opis radnih zadataka: Osigurava kontinuitet novčanih sredstava za potrebe blagajne, vodi blagajnička izvješća, izvršava novčana primanja i izdatke blagajne, vrši isplatu naknada uposlenih, putnih troškova, troškova reprezentacije, i drugih sitnih troškova koji se realiziraju preko blagajne, vodi pomoćnu knjigu ulaznih i izlaznih faktura, priprema likvidnu dokumentaciju i dostavlja je na knjiženje, priprema dokumentaciju za obračun plaća, naknada i ostalih materijalnih prava uposlenih, kontrolira materijalnu i formalnu ispravnost dokumenata plaćanja i dostavlja ih na potpis ovlaštenoj osobi, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i izravno mu je odgovoran. Uvjeti: • VŠS pravnog ili ekonomskog smjera, • najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, • položen stručni upravni ispit* • obučenost za rad na računaru. Potrebna dokumenta: Kandidati su dužni dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak), u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili ovdje. Kandidati su, takođe, dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, koji moraju biti originali ili ovjerene kopije, i to: diplomu o završenom fakultetu odnosno školi, dokaz o radnom iskustvu u struci (godine radnog iskustva računaju se od momenta sticanja stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca). Napomena: *1. Kandidati koji se prijave za pozicije broj 1 i 2, a ne ispunjavaju uvjet u pogledu položenog stručnog upravnog ispita u slučaju da se prime u radni odnos dužni su da u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja ispune traženi uvjet. 2. Kandidati koji se prijave za poziciju broj 1 i ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa, u cilju provjere sposobnosti za rad u Ustavnom sudu na radnom mjestu lektor, obavezni su polagati stručni ispit koji se sastoji od pismenog dijela (test) i usmenog dijela - intervjua. Samo oni kandidati koji na testu ostvare potreban broj bodova bit će pozvani na usmeni dio ispita - intervju. Stručni ispit provodi Ustavni sud. O datumu, vremenu, mjestu i načinu polaganja pismenog dijela ispita, kandidati će biti naknadno obaviješteni. 3. Kandidati koji se prijave za poziciju broj 2 i ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa, u cilju provjere sposobnosti za rad u Ustavnom sudu na radnom mjestu blagajnik obavezni su polagati stručni ispit koji se sastoji od usmenog dijela - intervjua. O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 8 dana od dana objave u dnevnim novinama. Sva tražena dokumenta treba dostaviti poštom preporučeno sa naznakom na koverti radnog mjesta na koji se kandidat prijavljuje na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na Javni oglas za radno mjesto lektor ili blagajnik-likvidator» Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.