Dnevni red 123. plenarne sjednice

Na temelju čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14),
zakazujem

123. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 23. rujna 2021. godine
koja će se održati
u Mostaru – sala Kantonalnog suda
sa početkom u 9:30 sati

Dnevni red:

I    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 122. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održane 15. i 16. srpnja 2021. godine

II    Razmatranje U predmeta

1.    U-4-21
Zahtjev sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o šumama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 75/08, 60/13 i 70/20).

2.    U-7-21
Zahtjev Općinskog suda u Sarajevu (sudija Belma Čano–Sejfović, za ocjenu kompatibilnosti Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužitelja u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 72/05, 22/09, 55/13) sa odredbama članka I/2. i II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, u svezi sa odredbama članka 14. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, članka 1. Protokola broj 12 uz Europsku konvenciju, kao i člankom 26. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

3.    U-8-21
Zahtjev Zorana Tegeltije, predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za rješavanje spora nastalog između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u predmetu sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine pokrenutom po zahtjevu A. G., državljanina Arapske Republike Egipat.

III    Razmatranje AP predmeta

1.    AP-3644-19 (GP "ŽGP" d.d. Sarajevo)       
2.    AP-3811-19 (Malbašić Company d.o.o.)       
3.    AP-4474/20 (I. L.)       

IV    Memorandumi o preispitivanju odluka Ustavnog suda BiH

1.    AP-1549/05 (Izet Dževlan)       

V    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.