19. sjednica Velikog vijeća

 
 
Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je održao redovitu 19. sjednicu Velikog vijeća.

Sukladno članku 18. točka 3) Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, Sud je odbacio jedan broj apelacija. Ustavni sud je odbacio apelacije koje su podnesene nepravodobno ili nakon proteka roka za podnošenje apelacije, preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je utvrdio kako apelanti u prethodnome postupku nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove.

Ustavni sud je, odlučujući o apelacijama u svezi s člankom II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i člankom 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnome roku, o dopustivosti i meritumu, donio jedan broj odluka kojima je ustanovljena povreda prava apelanata na pravično suđenje, te odbio kao neutemeljen jedan broj apelacija u slučajevima u kojima je zaključio da takve povrede nije bilo.

Isključivo radi ilustracije izdvajamo.

Ustavni sud odbio je kao neutemeljenu apelaciju Zorana Milinkovića podnesenu protiv Rješenja Okružnog suda u Doboju broj 87 0 V 017295 14 Gž od 13. studenog 2014. godine i Rješenja Osnovnog suda u Tesliću broj 87 0 V 017295 14 V od 14. listopada 2014. godine, kojima je Sud odbio narediti povratak malodobnog djeteta koje s protivnicom predlagača boravi u Nizozemskoj, a povodom zahtjeva njegovog oca-apelanta. Naime, Sud je na temelju provedenih dokaza zaključio da je podneseni prijedlog neutemeljen.

Apelant je u apelaciji, između ostaloga, istakao da mu je pobijanim odlukama Osnovnog suda u Tesliću i Okružnog suda u Doboju povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, zbog toga što su redoviti sudovi, kako smatra apelant, arbitrarno primijenili materijalno pravo.

Nakon razmatranja svih relevantnih činjenica u predmetu, a koje proizlaze iz apelantovih navoda, dokumenata predočenih Ustavnome sudu, kao i dokumentacije koju je Ustavnome sudu dostavio Centar za socijalni rad, Ustavni sud je zaključio da ne postoji kršenje prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, budući da su redoviti sudovi detaljno i jasno obrazložili svoje odluke u pogledu utvrđenog činjeničnog stanja i ocjene dokaza, ali i u pogledu primjene relevantnih odredaba Konvencije, a dana obrazloženja Ustavni sud ne smatra proizvoljnim.

U slučajevima u kojima je Sud utvrdio da postoji povreda prava apelanata na pravično suđenje, nadležnim sudovima ili upravnim tijelima naloženo je da žurno okončaju postupke, te da, u roku od tri mjeseca od dana dostave odluke, obavijeste Sud o mjerama koje su poduzete s ciljem izvršenja odluka.

Apelacije koje su, prima facie, očito bile neutemeljene Sud je odbacio. Činjenice koje su apelanti podnijeli Sudu u tim slučajevima ni na koji način nisu mogle opravdati tvrdnju apelanata da postoji kršenje njihovih prava zaštićenih Ustavom, ili da stranke u postupku snose posljedice kršenja prava zaštićenih Ustavom.

Sve odluke usvojene na sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.