113. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovitu, 113. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je donio danas Ustavni sud, radi ilustracije, izdvaja:

AP 6130/18 - u kojoj je Ustavni sud, između ostaloga, zaključio da postoji povreda prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija), imajući u vidu da je predmetni postupak trajao oko devet godina i četiri mjeseca, pri čemu je duljini predmetnog postupka odlučujuće doprinio prvostupanjski sud kojem je trebalo oko osam godina i sedam mjeseci da provede postupak i donese presudu.

AP 5115/18 - u kojoj je Ustavni sud, između ostaloga, zaključio da postoji kršenje prava na „suđenje u razumnom roku“ kao jednom od elemenata prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije, jer iz raspoloživih dokumenata proizlazi da je predmetni postupak trajao skoro 20 godina, što je per se neprihvatljivo dugo razdoblje za koje prvostupanjsko tijelo uprave, na kojem leži i najveći teret odgovornosti, u odgovoru na apelaciju ničim nije opravdalo duljinu trajanja postupka pred tim tijelom, pri čemu je apelant u postupku aktivno sudjelovao tražeći da intervenira i nadležna upravna inspekcija u predmetu, tako da se ukupna duljina trajanja postupka ne može niti jednim dijelom staviti na teret apelantu.

AP 5106/18 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju kada je Vrhovni sud Federacije BiH pobijanu presudu donio bez poštivanja pravnog stajališta Ustavnog suda izraženog u Odluci broj AP 443/16 od 11. svibnja 2018. godine.

AP 120/19 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da su redoviti sudovi pobijanim odlukama povrijedili apelantovo pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine kada su primijenili Odluku o utvrđivanju najvišeg iznosa naknade plaća bez ispitivanja njezine materijalnopravne suglasnosti sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH usprkos apelantovim prigovorima u tom pravcu.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.