Najava XXXVII sjednice Vijeća od pet sudija sa dnevnim redom

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XXXVII. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 27. juni 2006. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa XXXVI. sjednice Vijeća od pet sudija održane 13. juna 2006. godine II. Informacija o zahtjevima za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetima: AP 1078/05, AP 487/04, AP 948/04, AP 24/05, AP 194/05, i AP 217/05 III. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 1. AP 1275/06 PODNOSITELJ: Sofija Antonov Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ zaključak Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske – Odsjek Banja Luka, broj 05-050-17-777-1/01 od 31. 3.2006. godine. 2. AP 1081/05 PODNOSITELJ: Nikola Stijepić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku od strane Osnovnog suda u Banja Luci, u predmetu broj P-582/04. 3. AP 1200/05 PODNOSITELJ: Jusuf Džaka Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1243/03 od 26. 1. 2005. godine. 4. AP 1119/05 PODNOSITELJ: Božidar Milošević i Stanojka Milošević Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-289/03 od 25. 1. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-248/02 od 23. 1. 2003. godine; ▪ presuda Općinskog suda II u Sarajevu, broj P-1771/00 od 29. 11.2001. godine. 5. AP 1135/05 PODNOSITELJ: UTP «Čvrsnica» d.d. Jablanica Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-341/05 od 28. 3. 2005.godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Konjicu, broj I-3995/04 od 18. 2. 2005. godine. 6. AP 1219/05 PODNOSITELJ: Milutin Stupar Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1351/04 od 24. 1. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-561/04 od 9. 7. 2004. godine. 7. AP 1460/05 PODNOSITELJ: Mladen Ličina Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-1523/04 od 13. 5. 2005. godine; ▪ rješenje Osnovnog suda u Novom Gradu, broj P-71/04 od 30. 6. 2004. godine. 8. AP 275/05 PODNOSITELJ: Ninko Miljić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-108/04 od 16. 12. 2004. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Tesliću, broj P-339/02 od 11. 4. 2003. godine. 9. AP 923/05 PODNOSITELJ: Unicredit Zagrebačka banka d.d. Mostar Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gr-146/05 od 7. 2. 2006. godine. 10. AP 1256/05 PODNOSITELJ: «Palma» d.o.o Travnik i Abduladhim Maktouf Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-19/05 od 22. 3. 2005. godine; ▪ rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj P-49/03 od 25. 10. 2004. godine. 11. AP 1286/05 PODNOSITELJ: Goran Hubijar Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Kž-21/05 od 17. 3. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Kp-220/04 od 14. 1. 2005. godine. 12. AP 1295/05 PODNOSITELJ: DOO “Panos” Vlasenica Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj U-62/05 od 18. 5. 2005. godine, i broj U-59/04 od 15. 3. 2005. godine. 13. AP 1304/05 PODNOSITELJ: Šerif Selimović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž 240/01 od 12. 9. 2001 godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj K-114/00 od 23. 2. 2001. godine. 14. AP 1382/05 PODNOSITELJ: Taib Omeragić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-25/04 od 24. 3. 2005. godine, ▪ presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-176/03 od 24. 9. 2003. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-984/01 od 9. 9. 2002. godine. <>15. AP 1570/05 PODNOSITELJ: Hajrudin Hasić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Gž-11/05 od 24. 5. 2005. godine; ▪ rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj R-499/03 od 27. 12. 2004. godine. 16. AP 498/05 PODNOSITELJ: Nada Mićanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena radi ostvarenja potraživanja stare devizne štednje kod Investbanke Beograd i kod Jugoslovenske izvozne i kreditne banke Beograd. 17. AP 1592/05 PODNOSITELJ: Mustafa Kreso Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-864/04 od 7. 6. 2005. godine; ▪ rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-364/04 od 22. 7. 2004. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Mostaru, broj P-886/03-II od 16. 3. 2004. godine, ispravljenog rješenjem Općinskog suda, broj P-886/03-II od 30. 3. 2004. godine 18. AP 1729/05 PODNOSITELJ: Josef Čupić i dr. Spojene apelacije: AP-1729/05, AP-1730/05, AP-1836/05, AP-1901/05, AP-1993/05, AP-2403/05, AP-2643/05, AP-348/06, AP-412/06, AP-413/06, AP-839/06, AP-876/06 i AP-1381/06 Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena radi ostvarenja potraživanja stare devizne štednje položene kod komercijalnih banaka. 19. AP 205/05 PODNOSITELJ: Šuhreta Bukvić i Habiba Mehmedbašić Spojene apelacije AP-205/05 i AP-1384/05 Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena radi ostvarivanja potraživanja stare devizne štednje kod Investbanke Beograd, Jugobanke, Osnovne banke Sarajevo i Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Glavna filijala Sarajevo. 20. AP 1419/05 PODNOSITELJ: Šemso Alihodžić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1602/04 od 26. 4. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-1305/00 od 7. 10. 2004. godine. 21. AP 1569/05 PODNOSITELJ: Rasema Nahić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-588/04 od 29. 6. 2005. godine; ▪ rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj RSŽ-840/03 od 12. aprila 2004. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Bosanskoj Krupi, broj Rs 117/03 od 6. 6.2003. godine. 22. AP 1732/05 PODNOSITELJ: Lenka Đukanović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ zaključak Federalnog ministarstva odbrane/obrane - Uprave za odbanu Sarajevo, broj 20-2-05-34-9-41-1/04 od 21. 6. 2004. godine. 23. AP 1772/05 PODNOSITELJ: Zlatko Krainović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-543/04 od 7. 6. 2005. godine; ▪ rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj GŽ-432/04 od 23. 4. 2004. godine; ▪ rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj P-1659/03 od 7. 1. 2004. godine. 24. AP 1801/05 PODNOSITELJ: Tereza Ilić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline Hercegovačkog neretvanskog kantona, broj UP-2-09-02-25-165/04 od 15. 2. 2005. godine 25. AP 1609/05 PODNOSITELJ: Fadila Beglerović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-610/03 od 12. 5. 2005. godine. 26. AP 1600/05 PODNOSITELJ: Živko Rašković Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-107/05 od 15. 6. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-643/03 od 5. 11. 2004. godine. 27. AP 1892/05 PODNOSITELJ: Milanko J. Renovica Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj Už-01/04 od 7. 6. 2004. godine; ▪ odluka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, broj VSTV-07-0348-27042005 od 12. 11. 2003. godine. 28. AP 2006/05 PODNOSITELJ: Jakov Purić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Rev-18/05 od 21. 7. 2005. godine; ▪ presuda Apelacionog suda, broj Gž-240/03 od 2. 10. 2003. godine; ▪ presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-596/02-I od 9. 7. 2003. godine. 29. AP 2061/05 PODNOSITELJ: Zehra Huskić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-217/04 od 2. 2. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-878/03 od 19. 1. 2004. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-132/01 od 20. 2.2003. godine. 30. AP 2088/05 PODNOSITELJ: Vladimir Đonlić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1947/03 od 24. 3. 2004. godine; ▪ presuda Općinskog suda II u Sarajevu, broj P-2569/02 od 29. 5. 2003. godine. 31. AP 2105/05 PODNOSITELJ: Ramo Šišić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-10/05 od 2. 8. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Visokom, broj P-272/01 od 29. 10. 2004. godine. 32. AP 1292/05 PODNOSITELJ: Nedeljko Đebrić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda Banja Luka, broj Gž-544/05 od 10. 5. 2005. godine; ▪ rješenje Osnovnog suda u Prnjavoru, broj P-118/04 od 28. 2. 2005. godine. 33. AP 1365/05 PODNOSITELJ: Zijada i Meho Nukić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, broj Gž-116/05 od 11. 5.2005. godine. 34. AP 1427/05 PODNOSITELJ: S.U.R. «Student» Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, broj UP-2/48-13-04-34-MŠ-593/05 od 8. 6. 2005. godine; ▪ rješenje Javne ustanove «Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo»-Sarajevo, broj 01-34-240/05 od 28. 4. 2005. godine. 35. AP 1517/06 PODNOSITELJ: Jadranka Savić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ Odluke Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, broj CH/00/3619 od 8. 3. 2006. godine. 36. AP 1094/06 PODNOSITELJ: Ethem Džajić i Albin Hurtić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke od strane Kantonalnog suda u Sarajevu u razumnom roku, u predmetu broj Gž-599/04, a po prizivu apelanta izjavljenom 11. studenog 2003. godine. 37. AP 1424/05 PODNOSITELJ: Senad Golja Pobijani akti/predmet apelacije: rješenje Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar, broj 1810-2005/05-4 od 27. 4. 2005. godine. 38. AP 1567/06 PODNOSITELJ: «Gloria» d.o.o. Tomislavgrad Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj U-366/05 od 10. 3. 2006. godine; ▪ rješenje Uprave za indirektno oporezivanje, broj UP/II-364/07 od 2. 3. 2005. godine; ▪ rješenje Regionalnog centra Mostar-Odjel za carine, broj 03/4-2/III-18 broj 51/04 od 31. 12. 2004. godine; ▪ rješenje Carinarnice Tomislavgrad, broj 0916-02-I-01-16-2-590/04 od 12. 11.2004. godine. 39. AP 1138/05 PODNOSITELJ: «Župljanka» d.o.o. Hrvaćani i Draško Davidović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Pžp-196/04 od 28. 2. 2005. godine; ▪ rješenje Ministarstva finansija Republike Srpske, Poreska uprava, Područni centar Banja Luka, Komisija za prekršaje, broj 02/0703-456-654/03-1 od 18. 12. 2003. godine. 40. AP 1191/05 PODNOSITELJ: Enisa Karajić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj I-4828/04 od 16. 2. 2005. godine. 41. AP 1208/05 PODNOSITELJ: Stojanka Miličević Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-332/04 od 19. 4. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda u Doboju, broj Rs-13/02 od 14. 5. 2004. godine. 42. AP 1193/05 PODNOSITELJ: Ibrahim i Nusreta Suljagić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne u Hercegovine, broj Gž-37/05 od 10. 3. 2005. godine; ▪ presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Mal-206/03 od 1. 12. 2004. godine. 43. AP 1203/05 PODNOSITELJ: „MM Company“ d.o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-45/05 od 19. 4. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj P-141/03 od 17. 12. 2004. godine. 44. AP 1338/05 PODNOSITELJ: Ismet Zijadić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija je podnesena radi neizvršenja presude Općinskog suda u Livnu, broj P-477/00 od 26. 4. 2000. godine. 45. AP 1443/05 PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ dopunska presude Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1808/04 od 12. 4. 2005. godine. 46. AP 1564/05 PODNOSITELJ: Muzej Hercegovine Mostar Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-115/04 od 28. 4. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj GŽ-286/03 od 23. 5. 2003. godine; ▪ presuda Općinskog suda II u Mostaru, broj P-616/02 od 13. 3. 2003. godine. 47. AP 1776/05 PODNOSITELJ: Aleksa Vujičić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-745/04 od 7. 6. 2005. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj GŽ-1392/03 od 14. 7. 2004. godine; ▪ presuda Općinskog suda II u Sarajevu, broj PR-18/00 od 11. 6. 2003. godine. 48. AP 1254/05 PODNOSITELJ: Huso Husić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija je podnesena radi naknade štete za porodičnu kuću uništenu u toku rata u Bosni i Hercegovini, kao i radi otuđenja i uništenja stvari iz kuće. 49. AP 1277/05 PODNOSITELJ: Hazim Čizmić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1062/04 od 3. 3. 2005. godine; ▪ presuda Općinskog suda u Visokom, broj P-197/02 od 7. 8.2003. godine. 50. AP 1280/05 PODNOSITELJ: Dragan Ristić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Kž-16/05 od 22. 3. 2005. godine. 51. AP 1350/05 PODNOSITELJ: Libuška Smiljanić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija u kojoj je zatraženo od Ustavnog suda da u okviru svoje nadležnosti poduzme sve pravne radnje da bi se njen ugovor o radu prenio sa ranijeg na novog poslodavca. 52. AP 1379/05 PODNOSITELJ: Fehim Dostović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-506/03 od 24. 2.2005. godine. 53. AP 1388/05 PODNOSITELJ: Halko Basarić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija je podnesena zbog propusta apelantovog poslodavca da za apelanta uplati doprinose iz radnog odnosa. 54. AP 1787/05 PODNOSITELJ: Zaim i Kimeta Ćustović Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, broj 01-364-449/04 od 25. 1. 2005. godine; ▪ rješenje Odjeljenja za prostorno uređenje Opštine Trebinje, broj 07-364-51/04 od 9. 8. 2004. godine. 55. AP 1350/06 PODNOSITELJ: Krešo Lučić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ rješenje Suda Bosne i Hercegovine broj X-KRN-05/68 od 4. 5. 2006 56. AP 1356/05 PODNOSITELJ: Jovanka Grbić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacija podensena protiv akta Kantonalnog javnog pravobraniteljstva Vitez, broj Su-48/05 od 6. 4. 2005. godine. 57. AP 1204/05 PODNOSITELJ: «Dardanija» d.o.o. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. Rev-343/03 od 28. 2. 2005. godine i Pž-11/03 od 24. 4. 2003. godine; ▪ presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Ps-117/02 od 9. 9. 2002. godine. 58. AP 900/05 PODNOSITELJ: Mlađenko Topić i dr. spojene apelacije AP-900/05, AP-1118/05 i AP-1497/05 Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ apelacije su podnesene zbog nemogućnosti izvršenja pravosnažnih presuda kojima je apelantima dosuđena materijalna i nematerijalna šteta, koja je nastala u periodu rata. 59. AP 1121/05 PODNOSITELJ: Goran Stojić Pobijani akti/predmet apelacije: ▪ presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1245/03 od 1. 12. 2004. godine; ▪ rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, broj 05-050-01-728/03 od 9. 10. 2003. godine; ▪ rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica - Odsjek Doboj, broj 05-050-13-6954/2/99 od 18. 7. 2003. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.