Najava XLVIII sjednice Vijeća od pet sudija <br>

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XLVIII. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 5. april 2007. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa XLVII. sjednice Vijeća od pet sudija održane 20. marta 2007.godine II. Memorandumi o zahtjevima za preispitivanje odluka o dopustivosti i meritumu u predmetu AP-2101/05 III. Zahtjevi za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 1. AP 516/06 PODNOSITELJ: Asifa Dropljanin Zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP 516/06 od 12. 4. 2005. godine. IV Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 1. AP 1661/06 PODNOSITELJ: Ljubomir Barišić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-875/05 od 4. 4. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1298/04 od 7. 4.2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-1146/96 od 16. 7. 2004. godine. 2. AP 143/06 PODNOSITELJ: «Croatia osiguranje» d.d. Ljubuški Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Široki Brijeg, broj U-17/05 od 15. 12. 2005. godine;  rješenje Federalnog Ministarstva financija Sarajevo, broj 07-15-570/03 od 13. 2. 2004. godine. 3. AP 908/06 PODNOSITELJ: Zlatan Subašić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Suda Bosne i Hercegovine, br. Kž-03/06 od 21. 2. 2006. godine i K-57/05 od 2. 11. 2005. godine. 4. AP 1994/06 PODNOSITELJICA: Gordana Ivanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-554/05 od 25. 4. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-660/04 od 18. 2. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-1224/00 od 9. 3. 2004. godine. 5. AP 2523/06 PODNOSITELJ: Razim Šarčević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 001-0-Gž-06-000892 od 17. 7. 2006. godine. 6. AP 3458/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000 093 od 24. 10. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-43/05 od 6. 12 2005. godine. 7. AP 3255/06 PODNOSITELJ: Pero Zelić Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog neprovođenja zaključka o dozvoli izvršenja rješenja Službe za javni red i sigurnost, urbanističko-građevinskog inspektora Grada Mostara, broj UPI-08-25-1801/06 od 20. 11. 2006. godine, i neizvršenja rješenja građevinskog inspektora, broj UPI-08-25-1801/06 od 8. novembra 2006. godine. 8. AP 24/06 PODNOSITELJICA: Savka Gavranović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda Banja Luka, broj Kž-227/05 od 22. 9. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Prijedoru, broj K-88/05 od 4. 5. 2005. godine. 9. AP 49/06 PODNOSITELJICA: Zorica Lukić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Uvl-7/03 od 20. 10. 2006. godine. 10. AP 923/06 PODNOSITELJ: Unicredit Zagrebačka banka d.d. Mostar Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gr-146/05 od 7. 2. 2006.godine. 11. AP 98/06 PODNOSITELJ: Svetozar Rističević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž.138/05 od 10. 11. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Trebinju, broj P-461/02 od 17. 12. 2004. godine. 12. AP 58/06 PODNOSITELJ: Adem Karić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, rješenja, br. Pž-I-1576/05, Pž-III-1575/05 i Pž-IV-1574/05 od 26. 12. 2005. godine, Pž-I-1470/05 od 7. 12. 2005. godine, Pž-III-1471/05 od 6. 12. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda za prekršaje u Lukavcu, br. P-II-333/04 i III-419/04 od 21. 11. 2005. godine, II-1396/04 od 4. 10. 2004. godine, P-V-211/04 od 18. 2. 2005. godine i P-V-285/04 od 11. 2. 2005. godine. 13. AP 105/06 PODNOSITELJ: Zoran Opačić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-640/05 od 7. 12. 2005. godini rješenja Osnovnog suda u Banja Luci (u daljnjem tekstu: Osnovni sud), broj I-378/05 od 18. 3. 2005. godine. 14. AP 218/06 PODNOSITELJ: Zoran Opačić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-2505/03 od 9. 11. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-638/03 od 27. 5. 2003. godine. 15. AP 234/06 PODNOSITELJICA: Olga Arsenijević Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica, broj R-1031946-01-45/04 od 28. 12. 2004. godine. 16. AP 340/06 PODNOSITELJ: Edin Čavka Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-90/05 od 2. 11.2005. godine. 17. AP 94/06 PODNOSITELJ: Dž.F. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Zajedničke komande Vojske Federacije BiH, broj 27-18-17-34-9-1035-1/05 od 29. 8. 2005. godine. 18. AP 516/06 PODNOSITELJICA: Asifa Drpljanin Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-597/04 od 8. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1474/03 od 29. 4. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-1956/01 od 3. 6. 2003. godine. 19. AP 1248/06 PODNOSITELJ: «Gloria» d.o.o. Tomislavgrad Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Suda Bosne i Hercegovine, br. Uvl-11/06 od 29. 3. 2006. godine i U-350/05 od 25. 1. 2006. godine. 20. AP 1614/06 PODNOSITELJ: Nihad Tičević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj 001-0-Kž-06-000019 od 21. 4. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Bihaću, broj K-134/05 od 5. 1. 2006. godine. 21. AP 1640/06 PODNOSITELJ: Jordan Đurković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj Kž-12/05 od 20. 4. 2006. godine;  presude Osnovnog suda u Vlasenici, broj K-215/03 od 9. 12. 2004. godine. 22. AP 3012/06 PODNOSITELJ: Senad Subašić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Općinskog suda u Odžaku, broj P-160/00 od 21. 6. 2001. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Odžaku, broj 002-0-Gž-06-000 099 od 22. 9. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Orašju, broj R-72/04 od 16. 3. 2006. godine. 23. AP 3360/06 PODNOSITELJ: Jozo Tokić i dr. Spojeni predmeti: AP-3360/06, AP-3361/06, AP-3362/06, AP-3363/06, AP-3364/06, AP-3365/06, AP-3366/06 i AP-3367/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Kantonalnog suda u Širokom Brijegu 24. AP 954/06 PODNOSITELJI: Enver i Hajrudin Delimustafić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-455/04 od 21. 12. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj K-130/02 od 25. 5. 2004. godine. 25. AP 3189/06 PODNOSITELJ: Hazim Vikalo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Kž-143/05 od 21. 9. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Kž-465/01 od 26. 11. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj K-319/00 od 23. 8. 2001. godine. 26. AP 110/06 PODNOSITELJ: Spomenko Jović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1364/05 od 14. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-271/03 od 24. 6. 2005. godine. 27. AP 136/06 PODNOSITELJ: Muhamed Dervić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-955/04 od 22. 9. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Rsž-638/03 od 14. 6. 2004. godine. 28. AP 147/06 PODNOSITELJ: Nusret Begović Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog navodnog kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. 29. AP 178/06 PODNOSITELJICA: Šefika Imamović Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo – Komisije za kontrolu ugovora o korišćenju stana zaključenih i/ili obnovljenih nakon 1. 4. 1992. godine, broj 27-01-23-14297-297/05 od 29. 9.2005. godine. 30. AP 200/06 PODNOSITELJICA: Marica Dragić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-734/05 od 28. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj Mal-2249/04 od 30. 3. 2005. godine. 31. AP 246/06 PODNOSITELJICA: Aida Smailbegović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj U-72/05 od 24. 11. 2005. godine;  rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, broj 04-478-6/05 od 11. 2. 2005. godine;  zaključak Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Područna jedinica Teslić, broj 46-478-1-209 od 20. 12. 2004. godine. 32. AP 256/06 PODNOSITELJ: Robertino Ćorić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-110/04 od 28. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Kaknju, broj Rs-37/03 od 15. 12. 2003. godine. 33. AP 297/06 PODNOSITELJ: Fuad Kulanić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Kž-208/04 od 27. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Kalesiji, broj K-102/03 od 11. 6. 2004. godine. 34. AP 755/07 PODNOSITELJICA: Sabaheta Kadrić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Općinskog suda u Sarajevu broj I-25/04 od 6. oktobra 2005. godine. 35. AP 3313/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0Gž-06-001027 od 12. 10. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-79/05 od 17. 2.2006. godine. 36. AP 3402/06 PODNOSITELJ: Edin Aganović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Općinskog suda u Sanskom Mostu, broj 022-0-KV-06-000 016 od 5. 12. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda br. P-6/03 od 25. 12. 2006. godine i I-1170/04 od 12. 8. 2004. godine;  presuda Općinskog suda br. P-6/03 od 26. 3. 2003. godine i P-94/03 od 26. 3. 2003. godine. 37. AP 268/07 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000 535 od 3. 11. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-688/04 od 28. 12.2005. godine. 38. AP 333/06 PODNOSITELJ: Uzeir Smailhodžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2395/05 od 24. 11. 2005. godine. 39. AP 512/06 PODNOSITELJ: DOO «Pelemiš» Osmaci i Brane Pelemiš Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Bijeljini, broj Pžp-841/05 od 30. 12. 2005. godine;  rješenje Suda za prekršaje Zvornik, broj P II-2720/05 od 22. 2. 2005. godine. 40. AP 918/06 PODNOSITELJICA: Nermina Mehić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Zenica, broj Gž-1094/05 od 4. 1. 2006. godine;  presuda Općinskog suda Tešanj, broj P-282/04 od 22. 4. 2005. godine. 41. AP 77/06 PODNOSITELJICA: Seneta Zonić Pobijani akti/predmet apelacije:  obavještenje Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, broj Kta.1309/05 od 14. 11. 2005. godine. 42. AP 450/06 PODNOSITELJICA: Subha Klipić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj U-232/05 od 22. 12. 2005. godine;  rješenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, broj 05/5-534-427/04 od 17. 12.2004. godine. 43. AP 312/06 PODNOSITELJ: Stjepan Prskalo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-920/05 od 10. 11. 2005. godine. 44. AP 373/06 PODNOSITELJ: Dragan Simić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Bijeljini broj Pžp-819/05 od 28. 12. 2005. godine. 45. AP 796/06 PODNOSITELJ: Savo Burlica Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-262/05 od 17. 1. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-71/04 od 16. 6. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj Pr-234//02 od 1. 10. 2003. godine. 46. AP 943/06 PODNOSITELJ: «Interkomerc-Ivik» d.o.o. Mostar Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Kantonalnog suda u Mostaru, br. Gž-1287/05 od 2. 3. 2006 godine i R-32/05 od 14. 9. 2005. godine. 47. AP 958/06 PODNOSITELJICA: Zdenka Vokić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-170/04 od 9. 8. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Travniku, broj Gž-212/03 od 2. 10. 2003. godine;  presuda Općinskog suda u Travnik, broj P-412//01 od 16. 1. 2003. godine. 48. AP 3179/06 PODNOSITELJ: Muhamed Redžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 097-0-Rev-06-000024 od 10. 10. 2006. godine i 097-0-Gž-06-000178 od 16. 6. 2006. godine. 49. AP 566/07 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeća «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000 536 od 15. 12. 2006. godine;  presude Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-589/04 od 28. 12. 2005. godine. 50. AP 1297/06 PODNOSITELJ: Uzeir Šaljić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-74/05 od 30. 12. 2005. godine. 51. AP 1369/06 PODNOSITELJ: Fikret Mujanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-216/04 od 3. 3. 2006. godine. 52. AP 1709/06 PODNOSITELJICA: Jelena Rešetar Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-000 460 od 11. 5. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj Mal-268/00 od 10. 11. 2005. godine. 53. AP 1249/06 PODNOSITELJ: Tomo Mihajlović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, broj Kž- 483/05 od 8. 3. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj K-35/00 od 2. 6. 2005. godine. 54. AP 745/07 PODNOSITELJ: Sead Pirić Pobijani akti/predmet apelacije:  protiv Rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1294/05 od 19. 12. 2006. godine. 55. AP 847/06 PODNOSITELJICA: Đuma Murga Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje o okončanju ovršnog postupka Općinskog suda u Livnu, broj I-56/05 od 15. 11. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda broj I-56/05 od 23. 2. 2007. godine. 56. AP 1455/06 PODNOSITELJICA: Senka Sesar Pobijani akti/predmet apelacije:  povrat stana 57. AP 1467/06 PODNOSITELJ: Muhamed Kurtović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-70/05 od 22. 3. 2006. godine;  presuds Osnovnog suda u Trebinju, broj P-117/03 od 3. 12. 2004. godine. 58. AP 1508/06 PODNOSITELJICA: Nevenka Gavrić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-466/05 od 29. 3. 2006. godine. 59. AP 746/07 PODNOSITELJ: Al Husin Imad Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Državne komisije za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljanja Vijeća ministara BiH, broj UP-01-07-99-2/06 od 9. 1. 2007. godine. 60. AP 1105/06 PODNOSITELJI: Radica i Pero Pavlović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. Uvl-8/05 od 14. 12. 2005. godin i Uvl-53/05 od 14. 12. 2005. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, br. U-91/05 od 14. 3. 2005. godine i U-98/05 od 11. 4. 2005. godine;  rješenje Vrhovnog suda, broj Rev-797/04 od 6. 12. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda, broj Gž-997/03 od 3. 6. 2004. godine. 61. AP 1188/06 PODNOSITELJ: Munib Melkić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kžk-10/05 od 31. 1. 2006. godine. 62. AP 1247/06 PODNOSITELJ: Besim Mahmutović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-668/02 od 1. 3. 2006. godine;  rješenje Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 04-473-8/02 od 27. 2. 2002. godine;  rješenje Opštinske uprave za geodetske poslove i katastar nekretnina i imovinsko-pravne poslove, Sektor za imovinsko-pravne poslove, broj 04-473-91/91 od 16. 10. 1992. godine. 63. AP 1550/06 PODNOSITELJICA: Nasiha Srdić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-200/05 od 16. 2. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj Gž-318/04 od 5. 10. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Ljubuškom, broj P-399/03 od 13. 4l 2004. godine. 64. AP 2351/05 PODNOSITELJ: Milenko Vračar Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj P-1048/03. 65. AP 3381/06 PODNOSITELJ: Mišo Mrđa Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Kv-06-000 059 od 24. 11. 2006. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.