Najava XLIX sjednice Vijeća od pet sudija <br>

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XLIX. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 19. april 2007. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa XLVIII. sjednice Vijeća od pet sudija održane 5. aprila 2007. godine II. 1. Memorandumi o zahtjevima za preispitivanje odluka o dopustivosti i meritumu u predmetu AP 1367/05, AP 2362/05, AP 993/04 2. Memorandum o neizvršenju odluke o meritumu AP 557/04 III. Verifikacija teksta 1. AP 1984/06 PODNOSITELJICE: Višnja, Aida i Alma Novo Pobijani akti/predmet apelacije:  protiv rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-752/04 od 9. 2. 2006. godine. IV. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 1. AP 30/06 PODNOSITELJ: Mehmedalija Omerović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nedonošenje odluke u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Gračanici broj P-325/00. 2. AP 823/06 PODNOSITELJ: Ramo Zukanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-132/05 od 17. 1. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1585/03 od 29. 10. 2004. godine. 3. AP 911/07 PODNOSITELJ: Admir Hadžiselimović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje sudije za predhodni postupak Općinskog suda u Zenici broj, 043-0-KPP-07-000088 od 21. 3. 2007. godine;  rješenje Općinskog suda broj, 043-0-Kv-07-000054 od 22. 3. 2007. godine. 4. AP 90/06 PODNOSITELJ: Besim Bojadžija Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-148/05 od 8. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj P-46/04 od 13. 5. 2005. godine. 5. AP 132/06 PODNOSITELJI: Senka Kuzmanović i Mario Kuzmanović Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog dužine postupka koji je okončan presudom Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-569/04 od 12. 12. 2005. godine. 6. AP 1428/06 PODNOSITELJ: Miloš Mutić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-255/05 od 14. 3. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-625/04 od 9. 12. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-34/03 od 17. 3.2004. godine. 7. AP 1524/06 PODNOSITELJ: Dževad Turkanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj U-188/05 od 10. 3. 2006. godine;  rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 05-050-01-31/05 od 4. 1. 2005. godine;  Zaključak Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Odsjek Banja Luka, broj I-08-3426/01 od 26. 11. 2003. godine. 8. AP 1482/06 PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-766/04 od 31. 1. 2006. godine. 9. AP 1493/06 PODNOSITELJ: Milivoje Dukić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Kž-261/04 od 25. 1. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Prnjavoru, broj K-24/03 od 9. 12. 2003. godine. 10. AP 1552/06 PODNOSITELJI: Asocijacija kompozitora i muzičkih stvaratelja iz BiH, Društvo pisaca iz BiH, PEN centar BiH, Udruženje likovnih i primjenjenih umjetnika i dizajnera iz BiH, Udruženje likovnih umjetnika iz BiH, Udruženje arhitekata BiH, Udruženje filmskih autora, Udruženje muzikologa, Udruženje glumaca i Udruženje orkestralnih umjetnika (u daljnjem tekstu: apelanti), koje zastupa agencija za zastupanje i zaštitu autorskih prava «Sine Qua Non» doo, Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj U-1018/05 od 3. 3. 2006. godine;  rješenje Regulatorne agencije za komunikacije, broj 01-07-2001-12/05 od 29. 6. 2005. godine;  zaključak agencije broj 03-29-2001-10/05 od 17. 2. 2005. godine. 11. AP 6/06 PODNOSITELJ: Miodrag Garić Pobijani akti/predmet apelacije:  protiv presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-100/05 od 15. 12. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Livnu, broj Gž-483/04 od 1. 12. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Livnu, broj P-190/01 od 2. 9. 2004. godine. 12. AP 17/06 PODNOSITELJICA: Senija Ćišić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-323/05 od 20. 10. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Mostaru, broj R-4/02-CZ od 31. 1. 2005. godine. 13. AP 2301/06 PODNOSITELJ: Minja Mirković Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog dužine trajanja postupka pred upravnim organima u predmetu Kantonalnog ministarstva stambenih poslova - Uprava za stambena pitanja Sarajevo. 14. AP 47/06 PODNOSITELJI: Neđo i Pero Đurđić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda Istočno Sarajevo, broj KŽ-181/03 od 20. 10. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Sokolac, broj K-44/03 od 26. 5. 2003. godine. 15. AP 61/06 PODNOSITELJ: Marjan Ojdanić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda Banja Luka, broj KŽ-200/05 od 15. 11. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Banja Luka, broj K-810/90 od 24. 2. 2005. godine. 16. AP 134/06 PODNOSITELJ: Zijad Bukvarević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hrcegovine, broj Rev-27/05 od 20. 10. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda Tuzla, broj Gž-1894/03 od 28. 9. 2004. godine. 17. AP 1940//06 PODNOSITELJ: Nermin Zolj Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Uvp-06-000 002 od 10. 5. 2006. godine;  presuda Vrhovnog suda, broj U-1178/02 od 26. 10. 2005. godine;  rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 05-050-01-815/02 od 5. 9. 2002. godine. 18. AP 2186/06 PODNOSITELJICE: Saniha Ikanović, Nisveta Kičić i Gordana Jušić Spojeni predmeti AP-2186/06, AP-2187/06 i AP-2188/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Rsž-142/05, Rsž-144/05 i Rsž-140/05, sve od 4. 5. 2006 godine;  presuda Općinskog suda u Cazinu, broj RS-601/03, RS-652/03 i RS-531/03, sve od 10. 12. 2004 godine. 19. AP 2204/06 PODNOSITELJICA: Maja Lasić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-113/05 od 11. 10. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-690/03 od 12. 2. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-466/01 od 15. 1. 2002. godine. 20. AP 2857/06 PODNOSITELJ: Rade Perić Pobijani akti/predmet apelacije:  Apelacija podnesena protiv Republike Srpske, radi ostvarivanja potraživanja stare devizne štednje uložene u PIF «BAB Invest» A.D. Banja Luka. 21. AP 81/06 PODNOSITELJ: Ibrahim Grahić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda Tuzla, broj Gž-1492/05 od 28. novembra 2005. godine;  rješenje Općinskog suda Tuzla, broj RI-247/04 od 28. 6. 2005. godine. 22. AP 57/06 PODNOSITELJ: Šaban Žunić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-440/04 od 6. 12. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Doboju, broj P-427/01 od 14. 11. 2003. godine. 23. AP 78/06 PODNOSITELJ: Franjo Kajić-Selak Pobijani akti/predmet apelacije:  Kršenje prava na imovinu 24. AP 93/06 PODNOSITELJ: Goran Pranjić M. Lukić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda za prekršaje u Mostaru, br. Pž-I-91/05 od 5. 12. 2005. godine i Pž-I-17/05 od 1. 4. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda za prekršaje u Mostaru, br. IPS-1048/05 od 23. 9. 2005. godine i P-III-1730/04 od 19. 11. 2004. godine. 25. AP 34/06 PODNOSITELJ: Mirsad Kryeziu Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-491/05 od 15. 11. 2005. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Kv-50/05 od 15. 9. 2005. godine. 26. AP 60/06 PODNOSITELJ: PP «Vrelo» Beograd Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-282/03 od 16. 5. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Pž-16/02 od 4. 10. 2002. godine;  presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj Ps-157/2000 od 15. 5. 2001. godine. 27. AP 80/06 PODNOSITELJ: Nedžad Bečković Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-121/05 od 8. 9. 2005. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Pp-5/05 od 19. 5. 2005. godine;  presuda Vrhovnog suda, broj Rev-153/03 od 1. 6. 2004. godine;  presuda Kantonalnog suda, broj Gž-1272/02 od 10. 1. 2003. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-1383/01 od 5. 6. 2002. godine. 28. AP 124/06 PODNOSITELJ: Ruždija Ražanica Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-36/05 od 18. 10. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-456/04 od 19. 8. 2004. godine. 29. AP 145/06 PODNOSITELJ: Žarko Stokanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-808/05 od 22. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-407/04 od 25. 4. 2005. godine. 30. AP 996/07 PODNOSITELJ: Branko Brkić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-1287/05 od 18. 12. 2006. godine. 31. AP 52/06 PODNOSITELJ: Edin Baljak Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-3/05 od 8. novembra 2005. godine. 32. AP 92/06 PODNOSITELJICA: Vera Dardalić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1380/05 оd 29. 11. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj I-54/05 od 15. 8. 2005. godine. 33. AP 157/06 PODNOSITELJ: «Opeka» dd Osijek Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj Pž-127/05 od 16. 1. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda u Doboju, broj Ip-183/03 od 1. 11. 2005. godine. 34. AP 245/06 PODNOSITELJ: Jakub Hukić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-156/05 od 10. 11. 2005. godine. 35. AP 827/06 PODNOSITELJ: Semir Harambašić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Općinskog suda u Mostaru, broj Kps-3083/06 od 9. 3. 2006. godine. 36. AP 222/06 PODNOSITELJ: Mehmed Ćosić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-453/05 od 9. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Goraždu, broj K-21/96 od 19. 7. 2005. godine. 37. AP 2006/05 PODNOSITELJ: Jakov Purić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. Rev-18/05 od 21. 7. 2005. godine i Gž-240/03 od 2. 10. 2003. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-596/02-I od 9. 7. 2003. godine. 38. AP 240/06 PODNOSITELJ: Enver Imširović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gr-79/05 od 17. 11. 2005. godine. 39. AP 270/06 PODNOSITELJ: Fahir Mazalović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-507/04 od 1. 11. 2005. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1674/03 od 14. 4. 2004. godine. 40. AP 287/06 PODNOSITELJ: Armin Nuhić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-2319/00 od 30. 11. 2005. godine;  rješenje Porezne uprave - Središnji ured Sarajevo Federalnog ministarstva finansija, broj 10/03-15-1-1027/00 od 14. 8. 2000. godine;  rješenje Porezne uprave – Kantonalni ured u Sarajevu, broj 10-9/02-15-1-176-1/00 od 21. 4. 2000. godine. 41. AP 314/06 PODNOSITELJICA: Ljiljana Milićević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-212/04 od 18. 10. 2005. godine;  rješenje Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo, broj 27/02-23-4053/03 od 30. 1. 2004. godine;  rješenje Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo, broj 23-04/I-23-191/02 od 6. 6. 2003. godine. 42. AP 327/06 PODNOSITELJ: Tufik Hamzić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-973/05 od 23. 1. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Živinicama, broj RI-11/02 od 6. 5. 2005. godine. 43. AP 400/06 PODNOSITELJ: Vehbija Vehabović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacijskog suda Brčko Distrikta, broj Gž-344/05 od 29. 12. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distriktu, broj P-266/04-I od 3. 6. 2005. godine. 44. AP 432/06 PODNOSITELJ: Rudnici ugljena «Tušnica» d.o.o. Livno Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Katnonalnog suda u Livnu, broj Gž-238/05 od 19. 12. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Livnu, broj I-351/01 od 12. 10. 2005. 45. AP 448/06 PODNOSITELJICA: Vahida Hodžić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj R-273/03-A od 30. 1. 2006. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-586/04 od 16. 5. 2005. godine. 46. AP 511/06 PODNOSITELJ: Vahidin Nukić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-439/05 od 29. 11. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Živinicama, broj Mal-930/04 od 4. 2. 2005. godine. 47. AP 513/06 PODNOSITELJ: Žarko Svjetlanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Kž-225/05 od 24. 11. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Kotor Varoši, broj K-76/04 od 5. 4. 2005. godine. 48. AP 837/06 PODNOSITELJICA: Lenka Šarenac Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, broj 05/5-534-2061/04/A od 28. 2. 2006. godine. 49. AP 964/07 PODNOSITELJ: Zijad Sarajlić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda Sarajevo, broj 009-0-U-07-000223 od 26. 2. 2007. godine. 50. AP 1176/06 PODNOSITELJICA: Milosava Borojević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-, 246/05 od 2. 2. 2006. godine;  presude Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1614/02 od 15. 10. 2004. godine;  presuda Općinskog suda I u Sarajevu, broj P-786//01 od 16. 4. 2002. godine. 51. AP 553/07 PODNOSITELJ: Ismet Burović i „Burović“ d.o.o. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U:788/05 od 15. 12. 2006. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.