Javni oglas za prijem pripravnika - 16.7.2012.

Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem pripravnika broj P2-281/12 od 10. jula 2012. godine
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE objavljuje JAVNI OGLAS za prijem pripravnika u Sekretarijat Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Pripravnik, diplomirani pravnik Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac Radni odnos se zasniva na period od jedne godine. Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva. Uvjeti: VSS, diplomirani pravnik koji se prvi put zapošljava sa navedenom školskom spremom. Potrebni dokumenti: Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti popunjen formular za prijavu koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak – petak) od 10.00 do 12.00 sati ili ovdje. Kandidati su dužni uz formular za prijavu dostaviti: - uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci; - diplomu o završenom pravnom fakultetu ili uvjerenje o diplomiranju, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome; - dokaz da nema ostvaren radni staž/iskustvo nakon sticanja navedene stručne spreme (ovjerena fotokopija radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje i sl.). Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Izabrani kandidat dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca. Procedura izbora: Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas bit će pozvani na intervju. Intervju provodi Komisija za prijem pripravnika, u skladu sa Odlukom o imenovanju Komisije broj P2-281/12-I od 10. jula 2012. godine. O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni. Rok i mjesto podnošenja prijave: Javni oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Oslobođenje». Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na javni oglas za prijem pripravnika u Sekretarijat Ustavnog suda Bosne i Hercegovine» Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.