Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta voditelja Pisarnice - 28.6.2016.

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta voditelja Pisarnice u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine javnom konkurencijom, raspisivanjem javnog oglasa Broj: P2-1-280/16 od 21. juna 2016. godine

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos voditelja Pisarnice u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Voditelj Pisarnice jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova i radnih zadataka:

Organizira rad Pisarnice i odgovoran je za uredno i pravovremeno vođenje upisnika, pomoćnih knjiga i drugih evidencija o predmetima; vrši prijem pošte i prosljeđuje je generalnom sekretaru na signiranje; vrši prijem stranaka; odgovoran je za pravovremeno otpremanje odluka na objavljivanje u službena glasila i kontrolira pravovremenost njihovog objavljivanja u službenim glasilima o čemu vodi evidencije i sačinjava periodične izvještaje; daje naloge operateru za unos podataka, upisničaru, da izvrši unos u upisnike i pomoćne knjige, bazu podataka i bazu dokumenata; daje predmet u rad prema propisanoj proceduri; odgovoran je za pravovremeno dostavljanje; izdaje dnevne, periodične i godišnje izvještaje o primljenim predmetima i kretanju predmeta i statističke izvještaje o predmetima; rukuje pečatima i štambiljima i odgovoran je za evidenciju o njima; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika generalnog sekretara i šefa CEDIP-a i direktno im je odgovoran.

Uvjeti za obavljanje posla:

- VSS, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit i obučenost za rad na računaru i na bazama podataka.

Prednost će imati kandidat sa poznavanjem engleskog jezika.

Potrebni dokumenti:

Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na oglas koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) u periodu od 10 do 12 sati ili ovdje.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su uz obrazac za prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih oglasom, a posebno:

  • Diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome.
  • Potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na pravnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo. Radno iskustvo računa se od datuma sticanja školske spreme tražene ovim oglasom.
  • Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu.
  • Uvjerenje o državljanstvu čiji datum izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos dužni su u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove, ispuniti traženi uvjet.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na stručni ispit, koji ima za cilj provjeru sposobnosti kandidata da radi u Ustavnom sudu.

Stručni ispit se sastoji od dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju).

Samo kandidati koji polože pismeni dio stručnog ispita bit će pozvani na intervju

O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Rok i mjesto podnošenja prijava:

Javni oglas otvoren je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.

Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

„Prijava na javni oglas za voditelja Pisarnice

u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH

Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Objavljeno u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 28. 6. 2016. godine.

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.