Javni oglas - 5.10.2012.

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnih mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine javnom konkurencijom, raspisivanjem Javnog oglasa broj P2-1-354/12 od 3. oktobra 2012. godine
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
1. Pomoćnik voditelja Pisarnice - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme 2. Tehnički sekretar sudije Ustavnog suda BiH - 2 izvršioca na neodređeno vrijeme 1. Opis poslova – Pomoćnik voditelja Pisarnice Pomoćnik voditelja Pisarnice pomaže voditelju Pisarnice u obavljanju poslova iz djelokruga rada voditelja Pisarnice i Pisarnice u cjelini; zamjenjuje voditelja Pisarnice u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti; vodi knjigu djelovodnog protokola; daje dnevne informacije o primljenim predmetima; vodi knjige zaduženja savjetnika predmetima; vodi brigu o priručnoj arhivi predmeta; obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Pisarnice i šefa Centra za evidenciju, dokumentaciju, informacije i publikacije i direktno im je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: - VŠS pravnog, odnosno društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, obučenost za rad na računaru i rad sa bazama podataka. Prednost će imati kandidat sa poznavanjem engleskog jezika. 2. Opis poslova – Tehnički sekretar sudije Ustavnog suda BiH Tehnički sekretar sudije Ustavnog suda BiH vrši administrativne i druge poslove za potrebe sudije Ustavnog suda; prima, kompletira i razvrstava materijale koji se dostavljaju; vodi evidenciju službenih obaveza sudije; osigurava tehničke i druge uvjete za pripremu i održavanje sastanaka za potrebe sudije; vrši najavu stranaka; obavlja daktilografske poslove; obavlja i druge poslove koje mu povjeri šef Administrativno-pravnog odjela i direktno mu je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: - SSS općeg ili upravnog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva, osposobljenost za daktilografske poslove, položen stručni upravni ispit i obučenost za rad na računaru. Prednost će imati kandidat sa poznavanjem osnovne konverzacije na engleskom jeziku. Potrebni dokumenti: Kandidati koji se žele prijaviti na javni oglas dužni su dostaviti popunjen formular za prijavu koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak), u periodu od 10.00 do 12.00 sati ili ovdje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su uz formular za prijavu dostaviti dokaze da ispunjavaju uvjete tražene oglasom, a naročito: • diplomu o završenoj višoj školi ili uvjerenje o diplomiranju za poziciju 1, odnosno svjedodžbu o završenoj srednjoj školi za poziciju 2, a u slučaju da viša škola/srednja škola nije završena u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome/svjedodžbe, • potvrdu o traženom radnom iskustvu (radno iskustvo računa se od datuma sticanja tražene školske spreme), • uvjerenje o položenom stručnom ispitu, • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci). Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos dužni su u roku od šest mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove ispuniti traženi uvjet. Izabrani kandidati dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca. Procedura izbora: Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa bit će pozvani na stručni ispit koji se sastoji iz usmenog dijela (intervjua), s ciljem provjere sposobnosti kandidata za rad u Sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu «Oslobođenje». Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na javni oglas (navesti poziciju na koju se prijavljuje) u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine» Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Napomena: Objavljeno 5. oktobra 2012. godine u dnevnom listu "Oslobođenje".
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.