Javni oglas - 22.3.2009.

Na osnovu Odluka o popunjavanju radnih mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj P2-194/09 i P2-193/09 od 20. marta 2009. USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE raspisuje JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
1. stručni saradnik u Uredu registrara - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme 2. stručni saradnik u Uredu registrara - 1 izvršilac na određeno vrijeme na period od godinu dana 3. spremačica - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme 1. i 2. Opis poslova – stručni saradnik u Uredu registrara Učestvuje u radu na obradi zahtjeva za pokretanje postupka i apelacija pod supervizijom viših pravnih savjetnika sudija i pravnih savjetnika sudija; obrađuje druge podneske upućene Ustavnom sudu, obavlja druge poslove po nalogu šefa Odjela i registrara i direktno im je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: - VSS, diplomirani pravnik, najmanje 1 godina radnog iskustva na pravnim poslovima, položen stručni upravni ispit, obučenost za rad na računaru i aktivno znanje engleskog ili francuskog jezika. 3. Opis poslova – spremačica Čisti radne i druge prostorije i sredstva za rad, stara se o sobnim biljkama, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i direktno mu je odgovoran. Uvjeti za obavljanje poslova: - Osmogodišnja škola i najmanje 1 godina radnog iskustva. Napomena: Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog oglasa biće pozvani na stručni ispit. Stručni ispit je dio javne konkurencije koju provodi Ustavni sud. Cilj stručnog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad u Sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. Za poziciju 1 i 2.. - Stručni ispit se sastoji iz dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju). Samo oni kandidati koji uspješno polože pismeni dio stručnog ispita bit će pozvani na intervju. Za poziciju 3. – Kadnidati koji se prijave i budu ispunjavali formalne uvjete iz oglasa bit će pozvani na razgovor/intervju. O datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita odnosno intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni. Potrebna dokumenata: Kandidati koji se žele prijaviti na oglas dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak), u periodu od 10:00 do 12:00 sati ili ovdje. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su uz prijavu dostaviti dokaze da ispunjavaju uvjete tražene oglasom, a naročito: diplomu o završenom Pravnom fakultetu za poziciju 1. i 2, odnosno diplomu o završenoj osnovnoj školi za poziciju 3, potvrdu o traženom radnom iskustvu (radno iskustvo računa se od datuma sticanja tražene školske spreme), uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poziciju 1. 2, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca). Sva priložena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Kandidati koji ne ispunjavaju uvjet u pogledu stručnog upravnog ispita mogu se prijaviti na navedeni javni oglas. U slučaju da budu primljeni u radni odnos dužni su da u roku od 6 mjeseci od dana raspoređivanja na navedene poslove, ispune traženi uvjet. Rok i mjesto podnošenja prijava: Javni oglas je otvoren 8 dana od dana objave u dnevnom listu «Oslobođenje». Prijavu i tražena dokumenta treba dostaviti na adresu:
Ustavni sud Bosne i Hercegovine «Prijava na javni oglas (navesti poziciju na koju se prijavljuje) u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine» Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71 000 Sarajevo
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.