Dnevni red 154. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

154. sjednicu Velikoga vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine
za 2. novembar 2022. godine
sa početkom u 9:30 sati
u Maloj sali Ustavnoga suda Bosne i HercegovineDnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 153. elektronske sjednice Velikog vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine od 18. 10. 2022. godine

II.    Memorandumi o preispitivanju

1.    AP-2642/20
2.    AP-60/21
3.    AP-1507/22
4.    AP-1809/22
5.    AP-2012/22
6.    AP-2258/22
7.    AP-2702/22
8.    AP-2880/22
9.    AP-2999/22
10.  AP-3001/22

III.    Rješenja o preispitivanju

1.  AP-2492/22       

IV.    Odluke o meritumu

1.    AP-4163-20 (Hajrudin Čampara)
2.    AP-53-21 (N. M.)
3.    AP-81-21 (Dražen Marić)
4.    AP-178-21 (Daria Šimunović)
5.    AP-241-21 (D.O.O. Trgocentar Gradačac u likvidaciji)
6.    AP-250-21 ("El Tarik Oil" d.o.o. Mostar)
7.    AP-251-21 (Gordana Todorović)
8.    AP-305-21 (Elizabeta Sekulić)
9.    AP-319-21 ("PETI NEPLAN" d.o.o. Niševci Omarska)
10.    AP-336-21 (Dojčin Pajić)
11.    AP-545-21 (Mahir Smailbašić)
12.    AP-652-21 (Vladimir Stanić)
13.    AP-875-21 (Dragiša Jokić)
14.    AP-1669-21 (M. Š.)
15.    AP-3921-21 (Sredo Vučanović)
16.    AP-3988-21 (Smiljka Đukić)
17.    AP-1986-22 (Dragan Šojić)
18.    AP-2165-22 ("MERKUR" d.o.o. Banja Luka)
19.    AP-2447-22 (Željko Nesterović)
20.    AP-2521-22 (Milorad Vuković)
21.    AP-919-21 (Darko Dujić)
22.    AP-3407-21 (Nedžad Brodlić)
23.    AP-3632-21 (CENTROTRANS d.d. za prijevoz putnika, turizam i trgovinu Sarajevo (pravni slijednik Centrotrans - Eurolines d.d. Sarajevo))
24.    AP-50-22 (Fadila Amidžić)
25.    AP-64-22 (Hazim Halilčević)
26.    AP-81-22 (Jasna Topalović)
27.    AP-93-22 (T. V.-H.)
28.    AP-119-22 (A. Š.)
29.    AP-195-22 (Daut Habiba)
30.    AP-208-22 (K. D.)
31.    AP-293-22 (Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe)
32.    AP-300-22 (J. S.)
33.    AP-382-22 (Ž. B.)
34.    AP-386-22 (Veljko Baričanin)
35.    AP-394-22 (Šefik Gušić)
36.    AP-517-22 (Denis Đečević)
37.    AP-602-22 (Salih Aljić)
38.    AP-762-22 (Ismet Šabotić)
39.    AP-794-22 (MF Banka a.d. Banja Luka)
40.    AP-935-22 (M. Š.)
41.    AP-954-22 (Indira Fejzić)
42.    AP-1181-22 (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Travnik - Bila)
43.    AP-1353-22 (Đevahira Alagić Ribo)
44.    AP-1414-22 (Anika Obradović)
45.    AP-1937-22 (Vesna Švancer)
46.    AP-2737-22 (M. Ć.)
47.    AP-3197-22 (A. N.)
48.    AP-3198-22 (I. Ž.)
49.    AP-3213-22 (J. L.)
50.    AP-3268-22 (Ivan Bubalo)
51.    AP-3582-22 (Klub sportskih ribolovaca Travnik)

V.    Odluke o dopustivosti - prima facie

VI.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

VII.   Analiza - elektronska komunikacija u Ustavnom sudu BiH

VIII.  Razno

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Valerija Galić

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.