Najava XLIV sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XLIV. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 16. januar 2007. godine
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa XLIII. sjednice Vijeća od pet sudija održane 21. decembra 2006. godine II. Informacija o zahtjevima za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetima: AP 220/04, AP 1064/05, AP 1153/05, AP 1499/05, AP 1159/05 i AP 154/05 za čije usvajanje nema osnova. III. Rješenja o preispitivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 1. AP 969/05 zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj AP-969/05 od 28. juna 2005. godine. IV. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 1. AP 1831/05 PODNOSITELJ: Ivo Petrović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog povrede prava na pravično suđenje u odnosu na «razuman rok» odlučivanja u predmetu Kantonalnog suda u Tuzli, broj R-I-29/05, 2. AP 2236/05 PODNOSITELJ: Nebojša Strahinjić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-437/04 od 21. 6. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1435/03 od 30.3.2004. godine. 3. AP 2050/05 PODNOSITELJ: Kerim Hrnjičić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-235/05 od 13. 7. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj K-135/02 od 7. 12. 2004. godine. 4. AP 2039/05 PODNOSITELJ: Husein Musabegović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-410/05 od 19. 7. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1678/04 od 3. 11. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj Pr-610/00 od 9. 7. 2004. godine. 5. AP 32/06 PODNOSITELJ: Slobodanka Krstanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-21/05 od 8. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1584/03 od 26. 12. 2003. godine;  presude Općinskog suda I u Sarajevu, broj P-1058/00 od 18. 2. 2003. godine. 6. AP 53/06 PODNOSITELJ: Marinković Komerc d.o.o. Banja Luka Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj U 39/05 od 12. 10. 2005. godine. 7. AP 3047/06 PODNOSITELJ: Milivoje Glogovac Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-06-000 060 od 3. 10. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj K-2/05 od 8. 12. 2005. godine. 8. AP 3207/06 PODNOSITELJ: Dejan Ratković Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj Kž-79/06 od 27. 11. 2006. godine, i broj Kv-210/06 od 8. 11. 2006. godine, i rješenje Suda BiH, broj Kv-188/06 od 3. 10. 2006. godine i broj Ex-63/06 od 14. 9. 2006. godine. 9. AP 2248/05 PODNOSITELJ: Zemljoradnička zadruga «Ratar» Brka - Brčko, Brčko Distrikt BiH Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, broj Pž-89/05 od 11. 10. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, broj Ip-4768/91 od 15. 7. 2005. godine. 10. AP 1876/05 PODNOSITELJ: Jovanka Duvnjak i dr. Spojeni predmeti 1876/05 i AP-1877/05 Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog dužine trajanja sudskog postupka i nedonošenja odluke u razumnom roku. 11. AP 1539/05 PODNOSITELJ: Zrinka Glavinka Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog dužine trajanja sudskog postupka i nedonošenja odluke u razumnom roku. 12. AP 1931/05 PODNOSITELJ: Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Muhamed Ibrahimović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-22/04 od 4. 5. 2005. godine. 13. AP 1997/05 PODNOSITELJ: Petar Krajišnik Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku. 14. AP 2255/05 PODNOSITELJ: Sead Mahmutbegović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Okružnog suda u Bijeljini, broj Pžp-685/05 od 29. 9. 2005. godine. 15. AP 2589/05 PODNOSITELJ: Rasim Đulić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-672/05 od 18. 11. 2005. godine. 16. AP 792/06 PODNOSITELJ: «Gallor» d.o.o. Pale Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Pkž-1/05 od 20. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-73/04 od 4. 11. 2004. godine. 17. AP 864/06 PODNOSITELJ: Mirsad Medžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-96/05 od 13. 12. 2005. godine. 18. AP 3327/06 PODNOSITELJ: TP «Dubički robni magazin» A.D. Kozarska Dubica Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj Pž-185/05 od 18. 10. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Banjaluci, broj PS-656/02 od 30. 6. 2005. godine. 19. AP 3366/06 PODNOSITELJ: Zvonko Miličević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj 008-0-U-000 061 od 24. 10. 2006. godine;  rješenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 05-31-2-397/06 od 14. 6. 2006. godine;  rješenje Službe za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar Općine Posušje, broj 05-31-502/05 od 1. 9. 2005. godine. 20. AP 2134/05 PODNOSITELJ: Milorad Čamber Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-198/02 od 17. 6. 2005. godine;  djelimična Presude Osnovnog suda u Prijedoru, broj P-1987/99 od 7. 7. 2000. godine. 21. AP 2235/05 PODNOSITELJ: Muharem Gutić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1320/04 od 22. 8. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-1499/04 od 3. 8. 2004. 22. AP 2982/06 PODNOSITELJ: Hamdija Zukić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-324/05 od 14. 9. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj K-4/04 od 21. 4. 2005. godine. 23. AP 3118/06 PODNOSITELJ: Stranka za BiH – Kantonalno vijeće Unsko-sanskog kantona Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 001-0-PŽ-06-000 133 od 11. 9. 2006. godine. 24. AP 2455/05 PODNOSITELJ: Zemljoradnička zadruga „Ratar“ Brka Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-252/05 od 3. 10. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-395/04-I od 1. 4. 2005. godine. 25. AP 2102/05 PODNOSITELJ: Zemljoradnička zadruga „Ratar“ Brka Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-408/05 od 29. 8. 2005. godine. 26. AP 2170/05 PODNOSITELJ: Šaćira Aganović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku. 27. AP 1607/05 PODNOSITELJ: Đorđo i Mirsada Mišeljić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gr-28/05 od 5. jula 2005. godine. 28. AP 1954/05 PODNOSITELJ: „Glas Srpski“ Banja Luka Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-94/05 od 1. 6. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-4913/99 od 5. 3. 2002. godine;  rješenje Okružnog suda, broj Ž-94/05 od 1. 6. 2005. godine. 29. AP 2000/05 PODNOSITELJ: Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-401/05 od 12. 9. 2005. godine. 30. AP 2111/05 PODNOSITELJ: Angelina Bulajić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-1915/05 od 30. 8. 2005. godine. 31. AP 2819/06 PODNOSITELJ: Fadhil Al Hamdani Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Državne komisije/povjerenstva za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj UP-01-07-18-2/06 od 30. 8. 2006. godine. 32. AP 3367/06 PODNOSITELJ: Paško Miličević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj 008-0-U-000 060 od 19. 9. 2006. godine;  rješenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 05-31-2-396/06 od 13. 6. 2006. godine;  rješenje Službe za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar Općine Posušje, broj 05-31-504/05 od 1. 9. 2005. godine. 33. AP 2596/05 PODNOSITELJ: Hamza Rekić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku. 34. AP 2530/05 PODNOSITELJ: Durić Enes, i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog nedonošenja odluke u razumnom roku od strane Općinskog suda u Cazinu. 35. AP 2676/05 PODNOSITELJ: «Nada» D.O.O. Derventa Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nepostupanja Općinskog suda u Travniku. 36. AP 123/06 PODNOSITELJ: Milica Kanlić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-472/04 od 17. 11. 2005. godine. 37. AP 244/06 PODNOSITELJ: Emina Družanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-1288/05 od 29. 11. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Velikoj Kladuši, broj P-259/00 od 10. 11. 2005. godine. 38. AP 254/06 PODNOSITELJ: Eduard Reljić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-649/04 od 8. 11. 2005. godine. 39. AP 317/06 PODNOSITELJ: Miodrag Hadžajlić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj U-1492/05 od 17. 11. 2005. godine. 40. AP 365/06 PODNOSITELJ: Kasim Repuh Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-4739/01 od 10. 11. 2005. godine. 41. AP 378/06 PODNOSITELJ: Bogdan Vuković Pobijani akti/predmet apelacije:  apelant traži nakandu za pretrpljenu štetu. 42. AP 789/06 PODNOSITELJ: Sakib Dovadžija Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj U-773/03 od 4. 8. 2005. godine. 43. AP 1927/06 PODNOSITELJ: Jusuf Arapčić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1520/05 od 26. 4. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj P-1063/04 od 12. 9. 2005. godine;  rješenje Kantonalnog suda, broj Gž-1834/04 od 26. 5. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda, broj P-1063/04 od 15. 10. 2004. godine;  presuda Kantonalnog suda, broj Gž-447/02 od 27. 8. 2002. godine;  presude Općinskog suda u Lukavcu, broj P-524/01 od 18. 2. 2002. godine. 44. AP 3362/06 PODNOSITELJ: Stipe Pavković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Široki Brijeg, broj 008-0-U-06-000 066 od 24. 10. 2006. godine. 45. AP 2405/05 PODNOSITELJ: Fahrudin Hodžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj Rev-334/04 od 31. 5. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1935/03 od 25. 12. 2003. godine. 46. AP 2341/06 PODNOSITELJ: Mladen Milidragović i Davor Čergić Spojene apelacije 2341/06 i AP-2342/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-06-000 099 od 27.6. 2006. godine. 47. AP 2089/05 PODNOSITELJ: Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-308/05 od 12. 9. 2005. godine. 48. AP 1766/05 PODNOSITELJ: Drago Blagojević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-4/02 od 1. 6. 2005. godine. 49. AP 1948/05 PODNOSITELJ: Zijad Hodžić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-290/04 od 19. 5. 2005. godine. 50. AP 1958/05 PODNOSITELJ: Sifet Softić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-493/05 od 31. 8. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-785/03 od 20. 1. 2005. godine. 51. AP 2138/05 PODNOSITELJ: Zdravstveno turistički centar «Banja Vrućica» a.d. Teslić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-384/04 od 30. 6. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Tesliću, broj P-232/03 od 10. 4. 2004. godine. 52. AP 2155/05 PODNOSITELJ: Jasmin Fejzić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-20/05 od 25. 8. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Zenica, broj P-597/04 od 24. 11. 2004. godine. 53. AP 2182/05 PODNOSITELJ: Refik Suljkić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-845/05 od 23. 9. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-322/03-M od 29. 4. 2005. godine. 54. AP 2511/06 PODNOSITELJ: Željko Čolić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Pžp-06-000 622 od 17. 7. 2006. godine;  rješenje Suda za prekršaje Derventa, broj P-II-645/05 od 17. 5. 2006. godine. 55. AP 2573/05 PODNOSITELJ: Mirko Marjanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj U-7/04 od 27. 10. 2005. godine. 56. AP 2660/05 PODNOSITELJ: Boro Skopljak Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Pžp-2413/05 od 6. septembra 2005. godine;  rješenje Suda za prekršaje u Banja Luci, br. VIII-P-16704/03 sur. sa 19478/03 od 21. 2. 2005. godine i XI-20352/03 od 22. 8. 2005. godine. 57. AP 2984/06 PODNOSITELJ: Sofija Radivojević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1384/05 od 23. 5. 2006. godine. 58. AP 3269/06 PODNOSITELJ: Miodrag Mijatović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Novi Travnik, broj Gž-364/05 od 18. 10. 2006. godine. 59. AP 3360/06 PODNOSITELJ: Jozo Tokić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj 008-0-U-06-000 058 od 19. 9. 2006. godine;  rješenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 05-31-2-399/06 od 19. 6. 2006. godine;  rješenje Službe za omovinsko pravne, geodetske poslove i katastar Općine Posušje, broj 05-31-541/05 od 1. 12.2005. godine. 60. AP 2148/05 PODNOSITELJ: Ljiljana Srba Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-171/04 od 2. 9. 2005. godine. 61. AP 2524/05 PODNOSITELJ: Mustafa Muratagić Spojeni su predmeti br. AP-2524/05 i AP-2806/06. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-458/05 od 25. 10. 2005. godine. 62. AP 2495/05 PODNOSITELJ: Mirko Banović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-841/05 od 10. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-106/02-M od 22. 4. 2005. godine. 63. AP 2510/05 PODNOSITELJ: Marija Čohadžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Gž-1083/05 od 10. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Kiseljaku, broj Mal-911/04 od 29. 10. 2004. godine. 64. AP 2550/05 PODNOSITELJ: Goran Pranjić-M-Lukić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru (broj Gž-1063/05 od 17. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru broj P-236/03-II od 13. 6. 2005. godine. 65. AP 2574/05 PODNOSITELJ: B. K. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2251/05 od 24. oktobra 2005. godine. 66. AP 2580/05 PODNOSITELJ: Petar Mijić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1364/05 od 11. 5. 2006. godine;  rješenje Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-1005/04 od 29. 9. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda Mostar, broj R-206/00-I od 30. 9. 2004. godine. 67. AP 2548/05 PODNOSITELJ: Ratko Dubajić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog dužine trajanja postupka pred redovnim sudovima. 68. AP 2582/05 PODNOSITELJ: Duško Tešić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  Apelacija podnesena zbog hapšenja i pritvaranja od strane SFOR-a. 69. AP 2384/05 PODNOSITELJ: Zdravko Suvajac Pobijani akti/predmet apelacije:  povreda prava na pravično suđenje u razumnom roku u postupku povrata stana pred Upravom za stambena pitanja Kantona Sarajevo u predmetu, broj. 23-04/III-23-P-24/2000. 70. AP 969/05 PODNOSITELJ: Fikret Durmić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici broj Gž-1146/04 od 31. januara 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-975/02 od 19. 4. 2004. godine. 71. AP 2696/06 PODNOSITELJ: Nevenka Jungić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, broj 11/2-23-355-UP-2/06 od 7. 9. 2006. godine;  rješenje Službe za stambeno-komunalnu oblast, obnovu i sanaciju Opštine Ključ, broj 04-23-334/06 od 24. 5. 2006. godine. 72. AP 3206/06 PODNOSITELJ: Taiba Jujić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000947 od 5. 10. 2006. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 001-0-Gž-06-000699 od 10. 5. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Sanskom Mostu, broj R-254/05 od 14. 12. 2005. godine. 73. AP 3399/06 PODNOSITELJ: Milorad Babić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske , broj U-870/03 od 10. 10. 2006. godine;  rješenje Ministarstva za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju, broj 01-364-38/03 od 4. juna 2003. godine;  rješenje Odjeljenja za prostorno uređenje Opštine Trebinje, broj 07-364-84/02 od 12. 12. 2002. godine. 74. AP 1125/05 PODNOSITELJ: Milorad Đaković i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Kv-28/05 3. 3. 2005. godine. 75. AP 11/06 PODNOSITELJ: Ivka Rakić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-641/05 od 1. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici broj P-365/03 od 18. 3. 2005. godine. 76. AP 15/06 PODNOSITELJ: Radmilo Mijatović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-213/04 od 2. 11. 2005. godine;  rješenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, broj 05/5-560-6429/02 od 24. 12. 2003. godine. 77. AP 67/06 PODNOSITELJ: Mira Čanak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj Už-460/03 od 14. 9. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj U-188/03 od 25. 8. 2003. godine;  rješenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, broj 12-06/2-23-563/03 od 15. 4. 2003. godine;  rješenje Službe za stambene poslove općine Tuzla, broj 05-02/5-23-1002/99 od 27. 2. 2003. godine. 78. AP 2933/06 PODNOSITELJ: Alojz Weitzer Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj Kž-67/06 od 24. 10. 2006. godine;  rješenje Suda BiH, broj Kv-191/06 od 10. 10. 2006. godine 79. AP 3114/06 PODNOSITELJ: Zvjezdan Begić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj Kž-75/06 od 14. 11. 2006. godine;  rješenje Suda BiH, broj Kv-212/06 od 8. 11. 2006. godine;  rješenje Suda BiH, broj 61/06 od 9. 10. 2006. godine;  rješenje Suda BiH, broj Kv-179/06 od 25. 9. 2006. godine. 80. AP 3364/06 PODNOSITELJ: Stojan Miličević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj 008-0-U-06-000 059 od 24. 10. 2006. godine;  rješenje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 05-31-2-390/06 od 9. 6. 2006. godine;  rješenje Službe za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar Općine Posušje, broj 05-31-563/05 od 1. 9. 2005. godine. 81. AP 2379/05 PODNOSITELJ: Radoslav Tešić Pobijani akti/predmet apelacije:  Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-825/04 od 26. 7. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1722/03 od 30. 7. 2004. godine. 82. AP 2554/05 PODNOSITELJ: Mušan Đogić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog dužine trajanja postupka u predmetu Općinskog suda u Sarajevu, broj P-1607/99. 83. AP 2486/05 PODNOSITELJ: Savka i Slobodan Cvetković Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1880/04 od 21. 9. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-272/03 od 25. 6. 2004. godine. 84. AP 190/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena u vezi sa krivičnim postupkom u u Općinskom sudu u Širokom Brijegu, broj K-13/96. 85. AP 3182/06 PODNOSITELJ: Slobodan Damjanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vijeća posebnog odjeljenja Okružnog suda u Banjaluci, broj 111-0-Kpp-06-000-003-P od 24. 11. 2006. godine;  rješenje Posebnog odjeljenja Okružnog suda u Banjaluci, broj 111-0-Kpp-06-000-003-P od 18. 11. 2006. godine. 86. AP 3365/05 PODNOSITELJ: Ante Milićević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Široki Brijeg, broj 008-0-U-06-000 062 od 19. 9. 2006. godine. 87. AP 1926/05 PODNOSITELJ: Džemala Salibašića Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-876/05 od 25. 7. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Visokom, broj O-P-28/04 od 20. 5. 2005. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.