Najava L sjednice Vijeća od pet sudija<br>

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem L sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 9. maj 2007. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa XLIX. sjednice Vijeća od pet sudija održane 19. aprila 2007.godine II. Memorandum o zahtjevu za preispitivanje odluke Ustavnog suda, broj AP 1120/04 od 13. oktobra 2005. godine III. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 1. AP 226/06 PODNOSITELJ: Anđelko Straživuk Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-639/05 od 11. 11. 2005. godine. 2. AP 841/06 PODNOSITELJ: Draženko Andrić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Kž-258/05 od 18. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Travniku, broj K-1668/05 od 8. 4. 2005. godine. 3. AP 926/06 PODNOSITELJICA: Danijela Saller - Osenk Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Općinskog suda u Sarajevu, br. KM-54/05 065-0-Kv-06-000 159 od 16. 2. 2006. godine i KM-6/03 065-0-Kv-06-000 229 od 22. 2. 2006. godine. 4. AP 21/06 PODNOSITELJ: Mirnes Ajanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-129/05 od 4. 10. 2005. godine. 5. AP 22/06 PODNOSITELJ: Ivan Laus Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1758/04 od 28. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj Mal-74/02 od 2. 7. 2004. godine. 6. AP 189/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  pelacija podnesena zbog nedonošenje presude u razumnom roku od strane Općinskog suda u Širokom Brijegu u predmetu broj K-110/87. 7. AP 306/06 PODNOSITELJICA: Nađa Jusufbašić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-91/05 od 27. 10. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj Gž-757/04 od 24. 11. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Bugojnu, broj P-1280/03 od 28. 5. 2004. godine. 8. AP 330/06 PODNOSITELJ: Emir Okanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1045/05 od 28. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-115/04-Z od 25. 5. 2005. godine. 9. AP 331/06 PODNOSITELJ: Marko Agatić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj U-474/05 od 15. 11. 2005. godine. 10. AP 1577/06 PODNOSITELJ: Industrijsko preduzeće «Krivaja» d.o.o. Zavidovići Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-323/05 od 28. 3. 2006. godine. 11. AP 65/06 PODNOSITELJ: Ratko Čomić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj Pž-125/05 od 27. 10. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda u Banjaluci, broj U/I-116/05 od 10. 5. 2005. godine. 12. AP 963/07 PODNOSITELJICE: Zijada Kobilj i Sabina Zulović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Rev-06-000172 od 14. 9. 2006. godine. 13. AP 135/06 PODNOSITELJ: Dario Bošković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-462/04 od 15. 11. 2005. godine. 14. AP 183/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  nedonošenje presude u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj P-491/91. 15. AP 958/07 PODNOSITELJ: Husein Maslo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Gž-06-002 258 od 27. 2. 2007. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj 043-0-P-97-001 191 od 20. 10. 2006. godine. 16. AP 347/06 PODNOSITELJ: Država Bosna i Hercegovina, koju zastupa Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Pž-102/02 od 21. 10. 2003. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj PS-483/98 od 12. 12. 2001. godine. 17. AP 66/06 PODNOSITELJ: Ilija Denić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Uvl-60/02 od 9. 11. 2005. godine;  presuda Vrhovnog suda, broj U-417/01 od 6. 11. 2002. godine;  rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 05-050-01-180/01 od 22. 2. 2001. godine. 18. AP 3429/06 PODNOSITELJ: Muamer Šetić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Už-29/02 od 9. 6. 2005. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-2152/06 od 19. 10. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda, broj U-574/00 od 16. 8. 2001. godine;  rješenje Ministarstva prostornog uređenja stambenih i komunalnih poslova Kantona Sarajevo, broj 05-04-23/2-433/99 od 10. 7. 2000. godine. 19. AP 82/06 PODNOSITELJ: IP «Agra» Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda Tuzla, broj Pž-29/05 od 27. 10. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Živinicama, broj Ip-224/99 od 4. 12. 2004. godine. 20. AP 146/06 PODNOSITELJ: Merzuk Kambar Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Livno, broj Gž-180/05 od 19. 10. 2005. godine. 21. AP 813/06 PODNOSITELJ: Rahman Selimović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Zenica, broj Gž-1104/05 od 2. 2. 2006. godine;  presuda Općinskog suda Zenica, broj P-644/02 od 17. 6. 2005. godine. 22. AP 851/06 PODNOSITELJICA: Rafija Čohodar Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-150/05 od 15. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda Bihać, broj RSŽ-491/03 od 27. 10. 2004. godine. 23. AP 852/07 PODNOSITELJICA: Aida Drino Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1442/05 od 21. 12. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda Novi Travnik, broj Gž-703/04 od 29. 9. 2005. godine;  presuda Općinskog suda Bugojno, broj P-829/01 od 23. 1. 2003. godine. 24. AP 983/06 PODNOSITELJ: Adil Žigić Pobijani akti/predmet apelacije:  Odluke o prihvatljivosti i meritumu Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, broj CH/02/8692 od 16. 1. 2006. godine. 25. AP 1121/07 PODNOSITELJ: «Poljooprema» Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Sarajevo, broj 009-0-PŽ-06-000 332 od 7. 2. 2007. godine;  presuda Općinskog suda Sarajevo, broj Ps-134/04 od 24. 2. 2006. godine. 26. AP 2963/06 PODNOSITELJ: Senaid Memić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Suda Bosne i Hercegovine, br. Kž-43/06 od 14. 9. 2006. godine i K-85/05 od 7. 6.2006. godine. 27. AP 91/06 PODNOSITELJ: Hamdija Eškić Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-2286/02 od 21. septembra 2005. godine. 28. AP 997/07 PODNOSITELJ: Miljan Radonja Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Kž-07-000 053 od 21 3. 2007. godine;  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Kv-07-000 011-p od 2. 3. 2007. godine. 29. AP 233/06 PODNOSITELJ: Semir Husak Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija navodnog kršenja prava iz člana II/3.b)Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. 30. AP 367/06 PODNOSITELJ: Armin Prazina Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog kršenje prava na donošenje odluke u razumnom roku u predmetu Kantonalnog suda u Sarajevu broj 009-0-U-06-000 239, pokrenutom po tužbi apelanta protiv odluke Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, broj UP-II-06-41-467/06 od 26. 1. 2006. godine. 31. AP 531/06 PODNOSITELJ: Marko Vuković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj RSŽ-222/04 od 19. 1. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Bihaću, broj PR-284/01 od 5. 2. 2004. godine. 32. AP 1784/06 PODNOSITELJICA: Danica Petrović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-2036/04 od 31. 10. 2005. godine. 33. AP 660/07 PODNOSITELJI: Šubara Šerif i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog dužine trajanja sudskog postupka u Općinskom sudu u Sarajevu u predmetu broj Pr 1651/05. 34. AP 339/06 PODNOSITELJICA: Gordana Ivanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj U-233/04 od 24. 11. 2005. godine i Gž-978/05. od 24. 11. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda Tuzla, broj P-2477/03 od 31. 3. 2005. godine;  rješenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoline Tuzlanskog Kantona, broj 12-08/1-23-147/04 od 13. 4. 2004. godine;  rješenja Službe za inspekcijske poslove-urbanističko grđevinske inspekcije Općine Tuzla, broj 08-23-681 od 9. 2. 2004. godine. 35. AP 786/07 PODNOSITELJICA: Mara Šehovac Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Općinskog suda u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Opčinski sud) broj 065-0-Su-07-000465 od 19. februara 2007. godine. 36. AP 892/06 PODNOSITELJ: Tuzlanska Banka D.D. Tuzla Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine br. Rev-561/04 od 13. 12. 2005 i Pž 17/03 od 15. 4. 2004. godine. 37. AP 1150/06 PODNOSITELJICA: Sanja Vuleta Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine od 17. 2. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru od 13. 10. 2005. godine. 38. AP 442/06 PODNOSITELJ: Rasim Smajić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-894/05 od 18. 1. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Bihaću, broj P-632/04 od 4. 5. 2004. godine. 39. AP 517/06 PODNOSITELJ: Sejfulah Žigić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-966/04 od 26. 12. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj Mal-446/98 od 28. 5. 2004. godine. 40. AP 538/06 PODNOSITELJ: Andrija Malčić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-10/05 od 27. 1. 2006. godine. 41. AP 820/06 PODNOSITELJ: Dardanija d.o.o Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-889/04 od 6. 12. 2005. godine; rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1196/04 od 23. 7. 2004. godine;  rješenje Općinskog suda I Sarajevo, broj P-2059/00 od 3. 7. 2003. godine. 42. AP 894/06 PODNOSITELJ: Salkan Dropić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-854/04 od 15. 9. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Kalesiji, broj P -324/97 od 8. 4. 2004. godine. 43. AP 928/06 PODNOSITELJ: DOO «Alcop» Brčko Distrikt BiH Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj, Už-42/05 od 18. 1. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine broj, U-54/05 od 24. 10. 2005. godine. 44. AP 1056/07 PODNOSITELJ: Federalno ministarstvo prostornog uređenja Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj U-88/07 od 23. 3. 2007. godine. 45. AP 929/07 PODNOSITELJICA: Mirjana Baćović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj 015-0-Gž-06-000 023 od 17. 1. 2007. godine. 46. AP 945/06 PODNOSITELJ: Consulting Wall d.o.o Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-494/02 od 28. 10.l 2004. godine. 47. AP 1065/07 PODNOSITELJ: Zijah Poprženović Pobijani akti/predmet apelacije:  zaključak Službe za upravu za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Centar Sarajevo o dozvoli izvršenja broj 05-31-882/03 od 1. 6. 2004. godine. 48. AP 1245/06 PODNOSITELJI: Samet i Agim Ademi Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, br. Gž-236/01 od 17. 5. 2001. godine i Gž-437/03 od 5. 7. 2004. godine i 21. 10. 2004. godine;  rješenje Općinskog suda u Cazinu, br. Pl-50/00 od 13. 12. 2000. godine, Pl-3/01 od 27. 3. 2003. godine i I-574/01 od 8. 4. 2005. godine. 49. AP 182/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nedonošenje odluke u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Širokom Brijegu, ranije Osnovnog suda u Lištici, broj P-438/88. 50. AP 186/06 PODNOSITELJ: Zvonimir Jelić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u predmetu Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj P-201/95. 51. AP 1120/07 PODNOSITELJ: Tomislav Plavšić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-U-06-000 581 od 22. 3. 2007. godine. 52. AP 1967/06 PODNOSITELJ: Tomislav Kostić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-438/04 od 5. 5. 2006. godine. 53. AP 1291/06 PODNOSITELJ: N.Č. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-115/05 od 24. 1. 2006. godine. 54. AP 1338/06 PODNOSITELJ: Ramiz Suljkanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj U-1008/05 od 17. 4. 2006. godine. 55. AP 1802/06 PODNOSITELJ: Zdravka Čolo Pobijani akti/predmet apelacije:  Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 2754/04 od 10. 2. 2006. godine. 56. AP 1835/06 PODNOSITELJ: Omer Mustafić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. Kvl.z-16/04 od 27. 4. 2006. godine i Kž-290/01 od 21. 3. 2002. godine;  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj K-49/00 od 14. 4. 2001. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.