Javni natječaj za prijem u radni odnos\npomoćnika šefa Odjela za financijske poslove

Na temelju Odluke o popunjavanju radnog mjesta pomoćnik šefa Odjela za financijske poslove u Tajništvu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine javnom konkurencijom, raspisivanjem javnog natječaja broj P2-1-700/16 od 5. prosinca 2016. godine

 

 

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 

 

 

Pomoćnik šefa Odjela za financijske poslove

-        jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme

 

Pomoćnik šefa Odjela za financijske poslove priprema podatke i pomaže šefu Odjela oko izrade prijedloga srednjoročnog i godišnjeg proračuna; sudjeluje u uspostavi i kontroli uspostavljenih internih procedura i kontrola; izrađuje dinamike trošenja proračunskih sredstava; prati i analizira sve vrste troškova; predlaže mjere za racionalnije trošenje proračunskih sredstava; inicira i daje prijedloge u svezi s prestrukturiranjem sredstava; priprema pregled izvršenja rashoda na tjednoj, mjesečnoj, tromjesečnoj i godišnjoj osnovi; priprema kvartalna i godišnja financijska izvješća; odobrava financijske transakcije kroz informacijski sustav financijskog upravljanja u odsustvu šefa Odjela; sudjeluje u obračunu plaća i naknada uposlenika; prati zakonske i druge propise iz djelokruga svog rada; sudjeluje u izradi plana nabava i drugim poslovima vezanim za procedure javnih nabava roba, usluga i radova; sudjeluje u aktivnostima izrade strateških dokumenata Ustavnog suda i stara se da se sredstva potrebna za realizaciju strateških mjera i aktivnosti predvide u financijskim planovima Ustavnog suda; sudjeluje u poslovima koordinacije u svezi s uspostavom, održavanjem i redovitim ažuriranjem sustava financijskog upravljanja i kontrole; zamjenjuje šefa Odjela u slučaju njegova odsustva ili spriječenosti; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i pomoćnika generalnog tajnika i izravno im je odgovoran.

 

Uvjeti za obavljanje poslova: VSS, ekonomski fakultet, najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit i odlično poznavanje rada na računalu.

Prednost ima kandidat s poznavanjem rada u posebnim računovodstvenim programima.

 

Napomena:

Pod visokom stručnom spremom podrazumijeva se VSS - VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno na istim ili sličnim poslovima poslije stjecanja školske spreme utvrđene za konkretno radno mjesto.

 

Potrebni dokumenti:

 

Kandidati koji se žele prijaviti na javni natječaj dužni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu na natječaj koji se može dobiti u Pisarnici Ustavnog suda radnim danom (ponedjeljak – petak) u razdoblju od 10 do 12 sati ili ovdje.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj dužni su uz obrazac za prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta traženih natječajem, a posebno:

 

  • Diplomu o završenom fakultetu, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, dokaz o nostrifikaciji diplome.
  • Potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima koji moraju biti precizni i detaljni tako da se iz njih može utvrditi da kandidat posjeduje traženo radno iskustvo.
  • Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu.
  • Uvjerenje o državljanstvu čiji nadnevak izdavanja nije stariji od šest mjeseci.

 

Svi priloženi dokumenti moraju biti izvornici ili ovjerene fotokopije.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca.

 

Procedura izbora:

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja bit će pozvani na stručni ispit koji provodi Ustavni sud BiH, koji ima cilj provjeru sposobnosti kandidata za rad u Ustavnom sudu na radnom mjestu na koje se kandidat prijavio.

 

Stručni ispit se sastoji od dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju).

 

Samo kandidati koji polože pismeni dio stručnog ispita bit će pozvani na intervju.

O nadnevku, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Rok i mjesto podnošenja prijava:

 

Javni natječaj otvoren je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Prijavu i tražene dokumente treba dostaviti na adresu:

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

„Prijava na javni natječaj za pomoćnika šefa Odjela za financijske poslove

u  Tajništvu Ustavnog suda BiH
Reisa Džemaludina Čauševića broj 6, 71000 Sarajevo

 

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.