XXXIV plenarna sjednica

Danas 29. 9. 2006 godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je održao svoju XXXIV plenarnu sjednicu. Između ostalog, Ustavni sud je utvrdio da članovi 152, 153, 154, 155, 156. i 157. Zakona o prekršajima kojima se povređuju federalni propisi („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 9/96 i 29/00), a koji regulišu zahtjev za sudsku zaštitu upućujući na odgovarajuće odredbe zakona o krivičnom postupku koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH, nisu u skladu sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine je naloženo da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ove odluke u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ uskladi pomenute članove sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ustavni sud je zaključio da čl. 152-157. Zakona o prekršajima kojima se povrijeđuju federalni propisi nisu saglasni sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije (pravo na pravično suđenje), jer propisuju samo formalnu mogućnost izjavljivanja vanrednog pravnog lijeka – zahtjeva sa sudsku zaštitu, ali ne i efektivan sudski postupak po ovom pravnom lijeku. Na taj način je narušen princip pravne sigurnosti, a također je i onemogućeno ostvarenje prava na pristup sudu, kao jednog od temeljnih prava iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije, imajući u vidu da bi se u postupcima koji se vode prema osporenom zakonu tek bi se korištenjem zahtjeva za sudsku zaštitu omogućilo „utvđivanje osnovanosti bilo kakve krivične optužbe“ od strane suda u smislu člana 6. stav 1. Evropske konvencije. Konačna verifikacija teksta odluke u predmetu AP 953/05, apelacije Milorada Bilbije i Dragana Kalinića, odgođena je za narednu plenarnu sjednicu.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.