Tok XXXII plenarne sjednice

Danas, 26. 05. 2006. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je započeo svoje XXXII plenarno zasijedanje. Do sada je razmatran predmet U 13/05 koji je pokrenut po zahtjevu Sulejmana Tihića, u vrijeme podnošenja zahtjeva člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu saglasnosti člana 8.1. st. 1. i 2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine sa članom 3. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, članom 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, te članom 2. stav 1. tačka c) i članom 5. stav 1. tačka c) Međunarodne konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije. Nakon iscrpne rasprave Ustavni sud je odlučio odbaciti kao nedopušten zahtjev Sulejmana Tihića zbog nenadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za odlučivanje. Iako se u konkretnom slučaju ne traži ispitivanje usklađenosti odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, već odredbe Izbornog zakona, ne može se preći preko toga da osporena odredba Izbornog zakona u potpunosti proizilazi iz odredbi člana V Ustava Bosne i Hercegovine, iz kog razloga Ustavni sud nema nadležnost za odlučivanje, jer bi, u stvari, ispitivao usklađenost ustavne odredbe sa odredbama međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima. Sud napominje da je većprije zauzeo stanovište da međunarodni dokumenti, tj. Evropska konvencija ne mogu imati superiorniji status u odnosu na Ustav Bosne i Hercegovine. U predmetu U 17/05, zahtjev Borislava Paravca, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti odredaba člana 5. st. 2. i 6., člana 7. stav 2., člana 46. stav 3., člana 49. stav 3. i člana 51. st. 2, 4. i 5. Zakona o osnivanju kompanije za prijenos električne energije sa odredbama čl. III/5.b) i II/3.e) i k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, Ustavni sud je odbio zahtjev utvrdivši da su osporene odredbe u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je zaključio da je predmetni zahtjev za ocjenu ustavnosti neosnovan, s obzirom da se suština njegovih navoda zasniva na tome da osporene odredbe Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini nisu u saglasnosti sa Sporazumom, kojim su entiteti prenijeli nadležnost u ovoj oblasti na državu Bosnu i Hercegovinu. Sud zaključuje da Sporazum ne može biti osnov za ispitivanje ustavnosti zakona. Osporene odredbe predmetnog zakona, same po sebi ne krše ustavna prava na imovinu i pravično suđenje, te stoga nisu nesaglasne sa članom II/3.e) i k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. Evropske konvencije i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Sud nastavlja sa zasijedanjem i u poslijepodnevnim satima.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.