144. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 30. svibnja 2024. godine održao 144. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao i odlučivao o veoma značajnim pitanjima u svezi s daljnjim funkcioniranjem Ustavnog suda, kao i o zahtjevima za ocjenu ustavnosti i apelacijama.

Kako bi omogućio daljnje nesmetano funkcioniranje Ustavnog suda, Ustavni sud je usvojio Odluku o dopuni Pravila Ustavnog suda BiH tako da se u Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iza članka 99. (Prestanak funkcije) dodaje novi članak 99.(a), koji glasi:

Članak 99.(a)
(Iznimno produljenje mandata suca)

(1) Iznimno, ukoliko nadležni organ ne izabere suca do dana prestanka mandata suca zbog starosne dobi, taj sudac će nastaviti vršiti sudačku dužnost sve dok nadležni organ ne izabere novog suca u smislu članka 99. ovih Pravila i dok novoizabrani sudac ne preuzme dužnost u skladu sa člankom 82. ovih Pravila.

(2) Sudac kojem je mandat produljen u skladu sa stavkom (1) ovog članka ima sva prava i obveze u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i ovim Pravilima.“

Navedenu odluku Ustavni sud je donio imajući u vidu mišljenje Venecijanske komisije od 18. ožujka 2024. godine, koja je u svom mišljenju, između ostalog, navela: „Venecijanska komisija, s obzirom na fundamentalno ustavno načelo funkcionalnog Ustavnog suda, zaključuje da dozvoljavanje postojećim sucima da služe i nakon navršenih 70 godina života, sve do imenovanja novih sudaca, ne bi bilo suprotno članku VI/1.(c) Ustava Bosne i Hercegovine, te da bi, u slučaju da mandat postojećim sucima bude produljen, rad Ustavnog suda bio u skladu s Ustavom i shodno tome legitiman. Uzevši u obzir status Pravila Ustavnog suda u hijerarhiji normi, takva mogućnost bi mogla i morala biti predviđena u Pravilima“.

Nadalje, na ovoj sjednici Ustavni sud je, u skladu sa čl. 81., 83. i 86. Pravila Ustavnog suda, izabrao novog predsjednika i dopredsjednike budući da je mandat sadašnje predsjednice Ustavnog suda Valerije Galić i dopredsjednika Ustavnog suda (Mirsada Ćemana i Helen Keller) okončan. Za novu predsjednicu Ustavnog suda izabrana je Seada Palavrić, čiji mandat počinje 1. lipnja 2024. godine. Za dopredsjednike Ustavnog suda izabrane su Valerija Galić i Angelika Nußberger, čiji mandat počinje 1. lipnja 2024. godine.

U skladu sa člankom 82. Pravila Ustavnog suda, na današnjoj plenarnoj sjednici novoizabrani sudac Ustavnog suda Marin Vukoja je dao i potpisao svečanu izjavu, čime je preuzeo dužnost suca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U-5/23 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Komšića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 11 delegata Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i pet delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 16/23), utvrdio da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za reguliranje pravne materije koja je predmet osporenog Zakona (pitanja nepokretne državne imovine) jer je to, u skladu s relevantnim odredbama Ustava BiH, u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine.

U-1/24 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Suda Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti članka 12. Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i tužiteljskim institucijama na razini Bosne i Hercegovine, utvrdio da je osporena odredba citiranog Zakona u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija).

U-2/24 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Kemala Ademovića, predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/24), utvrdio da određene odredbe tog Zakona nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine jer Republika Srpska donošenjem tih odredaba spornog Zakona nije uvažila odredbe zakona Bosne i Hercegovine kojima je uspostavljena obveza obavještavanja, dobivanja dozvole i suglasnosti Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH i evidencije u centralnom registru istog Ministarstva za sve pravne osobe koje se bave proizvodnjom i remontom naoružanja i vojne opreme.

U-3/24 – Ustavni sud je usvojio zahtjev za donošenje privremene mjere u ovom predmetu, u kojem je podnositelj zahtjeva Kemal Ademović, predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zatražio ocjenu ustavnosti Odluke o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 89/23 i 100/23). Odlukom o privremenoj mjeri Ustavni sud je privremeno stavio izvan pravne snage osporenu odluku Vlade Federacije BiH do donošenja konačne odluke Ustavnog suda u ovom predmetu.

U-5/24 – U ovom predmetu Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Kantonalnog suda u Sarajevu za ocjenu ustavnosti članka 147. stavak 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, u dijelu u kojem je propisano „sa prebivalištem u Federaciji ili Distriktu Brčko Bosne i Hercegovine“, i članka 2. stavak 3. Pravilnika o naknadi pogrebnih troškova Federacije BiH, utvrdio da osporene odredbe citiranog zakona nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Europskom konvencijom jer se njima ne uspostavlja razuman odnos proporcionalnosti između upotrijebljenih sredstava i cilja koji se želi ostvariti.

U-6/24 – Ustavni sud je usvojio zahtjev za donošenje privremene mjere u ovom predmetu, u kojem je podnositelj zahtjeva (13 poslanika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine) podnio zahtjev za rješavanje spora s entitetom Republika Srpska zbog donošenja Odluke o načinu i uvjetima prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Srpske koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina javnim nadmetanjem – licitacijom („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 114/23 od 29. prosinca 2023. godine). Odlukom o privremenoj mjeri privremeno je obustavljena primjena osporene odluke do donošenja konačne odluke Ustavnog suda u ovom predmetu.

AP-1773/23 (Ivica Kosić) – U ovom predmetu Ustavni sud je zaključio da postoji povreda apelantovog prava na slobodu i sigurnost kada je redovni sud apelantu odredio pritvor iako iz osporenih rješenja proizlazi da u odnosu na postojanje osnovane sumnje nije dano dovoljno i relevantno obrazloženje, zato što redovni sudovi nisu obrazložili koje su to „činjenice ili informacije na temelju kojih će objektivni promatrač zaključiti da je osoba koja je u pitanju mogla počiniti kazneno djelo za koje se tereti“, već su se samo pozvali na potvrđenu optužnicu. Nadalje, postoji povreda i apelantovog prava na slobodu i sigurnost osobe kada prilikom apelantovog izjašnjenja o prijedlogu za određivanje pritvora, suprotno Zakonu o kaznenom postupku FBiH, nije bio prisutan njegov branitelj, zbog čega apelantovo lišavanje slobode nije bilo u skladu s „procedurom propisanom nacionalnim zakonom“.

AP-448/24 (Ranko Debevec i Osman Mehmedagić) – U ovom predmetu Ustavni sud je, između ostalog, djelomično usvojio apelaciju Ranka Debevca (prvoapelanta) budući da je zaključio da je došlo do povrede prvoapelantovog prava na nepristranost suda kao aspekta prava na slobodu i sigurnost osobe jer se prvoapelantova bojazan o pristranosti suca koji je odlučivao o određivanju pritvora mogla smatrati objektivno opravdanom.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnositeljima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.