Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga servisiranja opreme iz lota 2