Поврат у пријашње стање (restitutio in integrum)

Поступак поврата у пријашње стање не потпада под оквир члана 6 Европске конвенције јер се не ради о поступку у којем се утврђују грађанска права и обавезе, него се само одлучује о томе да ли су испуњени формални услови да се дозволи поврат у пријашње стање. Стога је овај дио апелације ratione materiae инкомпатибилан с Уставом Босне и Херцеговине.
• Одлука о допустивости број АП-1954/05 од 16. јануара 2007. године, став 7